Potrjeno letno poročilo DPOR za leto 2022

Člani Strokovnega sveta Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026 so na prvi letošnji seji, ki je potekala 16. februarja, soglasno potrdili letno poročilo za leto 2022. Z letnim poročilom so se seznanili tudi člani Nadzornega sveta DPOR. Upravljanje in koordinacija Državnega programa obvladovanja raka je z januarjem 2022 z Ministrstva za zdravje prešla na Onkološki inštitut Ljubljana. V letu 2022 so bile imenovane vse predvidene strukture za nemoteno delovanje in uresničevanje ciljev DPOR do leta 2026 – Strokovni svet, Nadzorni svet, Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov (rak dojk, pljučni rak, rak prostate, maligni melanom ter rak debelega črevesa in danke) in Skupina predstavnikov izvajalcev za področje onkologije.

Letno poročilo DPOR za leto 2022 je na voljo tukaj.

Dosežen napredek in cilji na vseh področjih celovitega obvladovanja raka

V Državnem programu obvladovanja raka 2022-2026 so cilji in aktivnosti določeni za vsa področja pomembna za celovito obvladovanje bremena raka v Sloveniji – primarna preventivna, sekundarna preventiva – presejalni programi, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, raziskovanje ter spremljanje bremena raka in kakovosti obravnave.

V letu 2022 je bil dosežen pomemben napredek na vseh področjih – na področju primarne preventive raka je bila sprejeta Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka in dvoletni izvedbeni načrt. Tobak je še vedno eden od ključnih dejavnikov tveganja za razvoj več različnih rakov, zmanjševanje uporabe tobaka pa eden ključnih ukrepov, saj raki povezani s tobakom povečini spadajo med rake s slabšimi izidi zdravljenja. Preventivne aktivnosti, ki so bile že vzpostavljene v preteklih letih, vendar so bile okrnjene zaradi ukrepov povezanih z omejevanjem širjenja okužbe s covid19, se ponovno izvajajo v večjem obsegu in se bodo še krepile.

Na področju sekundarne preventive so aktivnosti v že vzpostavljenih presejalnih programih za raka (ZORA, DORA, Program Svit) v letu 2022 potekale v skladu z načrti. Pomembna novost na tem področju je bilo decembrsko sprejetje novih evropskih smernic za presejalne programe za uvedbo v državah članicah. Aktivnosti se bodo nadaljevale v prihodnjih letih, želimo pa, da spremembe obstoječih programov in uvedba morebitnih novih organiziranih presejalnih programov zasledujejo visok nivo kakovosti izvajanja.

Najobsežnejše področje ciljev v DPOR pripada področju diagnostike in zdravljenja raka. Ker je eno od ključnih področji, ki jih želimo uvesti v tem petletnem obdobju vzpostavitev spremljanja kakovosti za pet najpogostejših rakov, smo v skladu z načrtom imenovali člane strokovnih skupin za najpogostejše rake (dojka, pljuča, prostata, debelo črevo in danka, maligni melanom), ki bodo usmerjale razvoj obravnave posameznega od petih rakov (preko posodabljanja priporočil), dogovarjale kazalnike za spremljanje skladnosti s priporočili in kakovost obravnave ter predlagale sistemske ukrepe za izboljšanje.

Na področju celostne rehabilitacije se je pilotni projekt za bolnice z rakom dojk (OREH) podaljšal in se bo zaključil v letu 2023. V letu 2022 pa so se že pričele aktivnosti za pilotni projekt celostne rehabilitacije za bolnike z rakom debelega črevesa in danke. Že prepoznani izzivi so na področju poklicne rehabilitacije, kjer bo potrebna prilagoditev zakonodaje, ki bo omogočala večjo fleksibilnost pri zgodnjem vključevanju bolnikov nazaj v delovni proces.

V letu 2022 so se nadaljevale številne izobraževalne aktivnosti s področja paliativne oskrbe. Pripravil se je priročnik za Paliativno oskrbo, izobraževanje specializantov kliničnih strok se je formaliziralo. Največji izzivi pri vzpostavljanju paliativne onkološke oskrbe po celi državi in krepitvi dejavnosti ostajajo kadrovske omejitve. Kljub temu so se v petih regijah vzpostavile mobilne paliativne enote, tam je zagotovljena tudi možnost neprekinjenih telefonskih konzultacij.

Na področju spremljanja bremena raka in kakovosti obravnave se je v letu 2022 vzpostavila v večini bolnišnic t.i. aktivna registracija, ki bo zmanjšala administrativno breme v bolnišnicah, hkrati pa izboljšala kakovost podatkov in njihovo razpoložljivost. Od predvidenih petih kliničnih registrov, je v celoti delujoč klinični register kožnega melanoma, klinični register pljučnega raka deluje, vendar ne zajema podatkov v popolnosti. Klinični register raka dojk in debelega črevesa in danke sta pripravljena na sprejem podatkov, ki se bo pričel z letom 2023, klinični register raka prostate je v fazi testiranja aplikacije in bo začel z zbiranjem podatkov v letu 2024. Klinični register otroških rakov in poznih posledic je vzpostavljen, v letu 2023 bo pripravljeno prvo poročilo.

V letu 2022 so številne aktivnosti na področju raka, vključno s projekti skupnega ukrepanja, potekale tudi na evropski ravni in izhajajo iz Evropskega načrta za boj proti raku. Različni strokovnjaki in inštitucije so pri tem aktivno sodelovale.

 

 

Deli naprej