Državni program

Državni program obvladovanja raka (DPOR) je program dejavnosti, nalog in ukrepov, ki so potrebni za učinkovito obvladovanje raka v Republiki Sloveniji. Temelji na mednarodnih priporočilih in je prilagojen sistemu zdravstvenega varstva Republike Slovenije, ki vsem državljanom omogoča enako dostopnost do kakovostnih storitev zdravstvenega sistema na področju raka. Vsebuje stališča zdravstvene politike, zdravstvene stroke in civilne družbe do celostnega obvladovanja raka. Nosilec programa je Ministrstvo za zdravje (MZ), od januarja 2022 pa ga upravlja in vodi Onkološki inštitut Ljubljana (OIL), ki je tako zadolžen za izvajanje aktivnosti koordinacije in komunikacije.

Namen DPOR je zagotavljanje enakosti v dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev s področja onkologije na vseh ravneh zdravstva – primarni, sekundarni in terciarni. Državni program obvladovanja raka opredeljuje podrobne cilje za področje primarne in sekundarne preventive, diagnostike in zdravljenja, rehabilitacije, paliativne oskrbe, raziskovanja, izobraževanja in spremljanja bremena raka. Za doseganje vsakega od teh podrobnih ciljev programa so opredeljeni ukrepi, roki in njihovi nosilci. DPOR 2022-2026 opredeljuje tudi prenovljeni in bolj operativen način vodenja programa, ki bo omogočal pregledno, kompetentno in strokovno usmerjanje enega najkompleksnejših sistemov našega zdravstvenega sistema.

DPOR ima 3 strateške cilje:

  1. Upočasniti povečevanje incidence raka
  2. Povečati preživetje
  3. Izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s celostno rehabilitacijo in paliativno oskrbo

 

Slovenija je v letu 2008, ko je prvič predsedovala Svetu Evropske unije, rak postavila kot prioriteto na področju zdravstva. S tem je podprla mednarodna in tudi domača prizadevanja za celovito naslavljanje problema. Na osnovi izkušenj iz drugih držav in ugotovitev Svetovne zdravstvene organizacije, da bi lahko kar 30–40 % rakov preprečili z ukrepi primarne ali sekundarne preventive, je bil leta 2010 v Sloveniji prvič oblikovan in sprejet celovit strateški državni dokument »Državni program obvladovanja raka«, ki je takrat kot samostojen program dopolnjeval Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 “Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev”.

Prvi DPOR je bil zasnovan do leta 2015, dve leti kasneje pa ga je nadgradil novi petletni DPOR, ki je bil v veljavi do leta 2021. Za oblikovanje prvega DPOR je Ministrstvo za zdravje imenovalo delovno skupino, v kateri so bili zbrani vrhunski strokovnjaki z onkološkega področja in s področja poznavanja sistema zdravstvenega varstva. Dosežek prvega DPOR v obdobju od leta 2010 do leta 2015 je bilo počasnejša rast obolevanja za rakom, bolj pri ženskah, kakor pri moških, pomembno pa se je pri obeh spolih povečalo petletno preživetje od začetka zdravljenja glede na prejšnja obdobja. Pri obeh spolih se je v tem obdobju zmanjšala umrljivost. Pomemben korak naprej je bil narejen tudi na področju paliativne oskrbe, z imenovanjem koordinatorice Državnega programa za paliativno oskrbo in z vzpostavitvijo spletnega mesta Metulj: www.paliativnaoskrba.si. Dosežek drugega DPOR v obdobju od leta 2017 do leta 2021 pa je pomembno zmanjšanje starostno standardizirane incidenčne stopnje raka pri moških.

 

Fokus DPOR v obdobju 2010-2015 in 2017-2021 je bil predvsem na primarni preventivi ter vzpostavitvi z dokazi podprtih in na ravni Evrope priporočenih presejalnih programov za raka.

Fokus DPOR v obdobju 2022–2026 pa je na področju izboljševanja kakovosti obravnave in kakovosti življenja bolnikov z rakom.

 

Državni program obvladovanja raka v Sloveniji deluje skladno z usmeritvami Evropskega načrta za boj proti raku, ki je glavna prednostna naloga Evropske komisije na področju zdravja in ključni steber močne evropske zdravstvene unije. Podpira ukrepe držav članic za preprečevanje raka in zagotavljanje visoke kakovosti življenja bolnikov z rakom, oseb, ki so raka uspešno prebolele, njihovih družinskih članov in oskrbovalcev. Zajema ključna področja, na katerih lahko EU zagotovi največjo dodano vrednost, tj. preprečevanje, zgodnje odkrivanje, diagnosticiranje in zdravljenje ter kakovost življenja bolnikov z rakom in preživelih. V skladu z Evropskim načrtom boja proti raku in s strokovnimi usmeritvami lahko upravičeno pričakujemo, da se bo slovenska onkologija še bolj intenzivno povezovala z mednarodnimi institucijami na področju diagnostike, zdravljenja in raziskovanja raka.