Raziskovalna dejavnost, ki jo izvajajo terciarne institucije, obsega predklinične, klinične in epidemiološke raziskave, ki so na področju raka izredno pomembne za izboljšanje izida zdravljenja. Pri kliničnih raziskavah bolnike vključujejo v nove še neuveljavljene ali neregistrirane načine zdravljenja, ki lahko nudijo dodatne možnosti za podaljšanje preživetja. Na področju onkologije je izrednega pomena, da se vključujemo v mednarodne raziskovalne projekte in skupine.

Glavni cilji DPOR 2017 in 2018 / Raziskovanje 

Do konca leta 2018 vzpostaviti sklad za financiranje raziskav s področja onkologije v terciarnih centrih. Sklad bo prioritetno zbiral sredstva in jih na transparenten način razdelil med raziskovalce s področja onkologije.

  • Nosilci: Onkološki inštitut Ljubljana in vodstva onkoloških centrov na terciarni ravni zdravstvenega varstva.
  • Ukrep: pravni okvir delovanja sklada, vključno z vzpostavitvijo upravljanja sklada, sprejemom etičnega kodeksa delovanja, oblikami donacij pravnih in fizičnih oseb ter aktivnostmi za promocijo sklada, je pripravljen do konca leta 2018.
  • Trenutno stanje: akcijski načrt za vzpostavitev sklada za financiranje raziskav je v pripravi.

RAZISKAVE (PROGRAMI IN PROJEKTI) IN RAZISKOVALNE SKUPINE S PODROČJA ONKOLOGIJE (PO TIPOLOGIJI ARRS, 3.04 – MEDICINA - podpodročje ONKOLOGIJA)

1. RAZISKOVALNI PROGRAMI

1Raziskovalni programi
ŠIFRA PROGRAMA NAZIV PROGRAMA VODJA PROGRAMA TRAJANJE RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE
I0―0010 Doživljenjsko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in povezane raziskave Zadravec-Zaletel Lorna 1.1.2009―31.12.2020 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
P1―0389 Medicinska fizika Jeraj Robert 1.1.2015―31.12.2020 Institut 'Jožef Stefan' ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerzitetni klinični center Ljubljana
P3―0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev Serša Gregor 1.7.2004―31.12.2020 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
P3―0289 Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja Bešić Nikola 1.7.2004―31.12.2018 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerzitetni klinični center Ljubljana
P3―0307 Rak glave in vratu - analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja Strojan Primož 1.7.2004―31.12.2018 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerzitetni klinični center Ljubljana
P3―0321 Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih Šeruga Boštjan 1.7.2004―31.12.2019 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Univerzitetni klinični center Maribor
P3―0352 Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka Žgajnar Janez 1.1.2009―31.12.2023 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerzitetni klinični center Ljubljana

2. RAZISKOVALNI PROJEKTI

1Raziskovalni projekti
EVIDENČNA ŠT. NAZIV PROJEKTA Vodja TRAJANJE Raziskovalne organizacije
N3―0059 Plazemsko podprto zdravjenje ran in topikalni vnos molekul Cvelbar Uroš 1.1.2017―31.12.2020 Institut 'Jožef Stefan' Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
L3―8203 Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu Dolžan Vita 1.5.2017―30.4.2020 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Univerzitetni klinični center Ljubljana
J3―8202 Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 Šeruga Boštjan 1.5.2017―30.4.2020 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
J3―7460 Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši Strojan Primož 1.1.2016―31.12.2018 Nacionalni inštitut za biologijo ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
J3―7372 Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje Čufer Tanja 1.1.2016―31.12.2018 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
J3―7494 Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja Erdani Kreft Mateja 1.1.2016―31.12.2018 Institut 'Jožef Stefan' Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Univerzitetni klinični center Ljubljana

3. RAZISKOVALNE SKUPINE

1Raziskovalne skupine
EVIDENČNA ŠT. NAZIV SKUPINE RAZISK. ORGANIZACIJA VODJA 
3013-001 BPK Biobanka popkovnične krvi d.o.o. /
0312-004 Dermatovenerološka klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Lunder Tomaž
3132-001 DiaGenomi raziskave in razvoj DIAGENOMI, znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, d.o.o. /
0334-008 Drugi samostojni medicinski oddelki Univerzitetni klinični center Maribor Pahor Dušica
0381-004 Inštitut za biologijo celice Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Romih Rok
0381-020 Inštitut za patologijo Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Zidar Nina
0334-001 Klinika za ginekologijo in perinatologijo Univerzitetni klinični center Maribor Takač Iztok
0334-006 Klinika za interno medicino Univerzitetni klinični center Maribor Hojs Radovan
0312-019 Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Hočevar Boltežar Irena
2802-001 Labena raziskave in razvoj LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. Košir Rok
0381-058 Laboratorij za farmakogenetiko Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Dolžan Vita
2334-005 Laboratorij za histologijo in embriologijo Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  /
0381-059 Laboratorij za proučevanje molekularnih osnov in biokemijskih označevalcev hormonsko odvisnih bolezni Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Lanišnik Rižner Tea
0381-030 Medicinski center za molekularno biologijo Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Rozman Damjana
0302-001 RAZISKOVALNI ODDELEK ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Čemažar Maja
2800-002 RR skupina za razvoj veterinarske onkologije BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. Butinar Janoš
0312-011 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za gastroenterologijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Štabuc Borut
0312-031 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Omejc Mirko
0312-015 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za torakalno kirurgijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Sok Mihael

4. MEDNARODNI PROJEKTI ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA

2Ameriški projekti onkološkega inštituta
Naslov projekta Šifra projekta Nosilec projekta na OI Ljubljana
DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation NIH prof. dr. Maja Čemažar
3Bilateralno sodelovanje onkološkega inštituta
Naslov projekta Šifra projekta Nosilec projekta na OI Ljubljana
Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za izboljšanje/stopnjevanj lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev BI-US/17-18-019 prof. dr. Gregor Serša

5. KLINIČNE RAZISKAVE, KJER ŠE POTEKA VKLJUČEVANJE BOLNIKOV

1Rak dojk
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
LAB-SLN011: Prospektivna validacija genskega podpisa za napoved uspešnosti zdravljenja zasevkov v pazdušnih bezgavkah z neoadjuvantno kemoterapijo pri bolnicah s HER2 negativnim rakom dojk Janez Žgajnar LAB-SLN011
POSITIVE: Raziskava za oceno izidov nosečnosti in varnosti prekinitve hormonskega zdravljenja pri mladih ženskah s hormonsko odvisnim rakom dojk, ki želijo zanositi (protokol IBCSG 48-14/BIG 8-13) Simona Borštnar POSITIVE
NIRVANA: Na čuječnost osnovana (mindfulness-based) psihoterapija v zdravljeju bolnic z zgodnjim rakom dojk Boštjan Šeruga NIRVANA
THELMA: Multicentrična klinična študija faze I za oceno kombinacije trastuzumab emtanzina (TDM1) in ne-pegiliranega liposomalnega doksorubicina pri bolnicah s HER2-pozitivnim metastatskim rakom dojk: MedOPP038 (Thelma) Simona Borštnar THELMA
SKAGEN: Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno obsevanje bolnic z zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s sočasno integriranim boostom pri bolnicah, ki imajo indikacijo za boost: DBCG HYPO II Tanja Marinko SKAGEN
2Rak dihal
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
AGILI: Zdravljenje bolnikov z malignim mezoteliomom plevre: primerjava zdravljenja s cisplatinom in pemetrexetom ter s cisplatinom  in gemcitabinom v počasni infuziji, randomizirana raziskava, faza II. Viljem Kovač AGILI
Radiomske analize s preiskavo FDG PET/CT pri bolnikih z rakom pljuč, zdravljenih z imunoterapijo Martina Vrankar Radiomske analize
PEARLS: Randomizirano preskušanje III. faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka po resekciji in po zaključenem adjuvantnem zdravljenju (PEARLS) Mojca Unk PEARLS
3Rak prebavil
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
TOP GEAR: EORTC randomizirana raziskava faze II/III predoperativne kemoterapije v primerjavi s predoperativnokemoterapijo pri resektabilnem raku želodca Irena Oblak TOP GEAR
MODUL: Multicentrično randomizirano klinično preskušanje z biološkimi označevalci vodenega vzdrževalnega zdravljenja prve linije za metestatski rak debelega črevesa in danke Janja Ocvirk MODUL
4Kožni raki
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
MINITUB: Prospektiven register bolnikov s kožnim melanomom in mikrozasevkom v varovalni bezgavki, ki se jim odstrani celotna bezgavčna loža ali so samo opazovani Marko Hočevar MINITUB
EAGLE FM: Ingvinalna ali ingvinoiliakalna limfadenektomija pri bolnikih z zasevki melanoma v dimljah brez znakov iliakalnih zasevkov na PET/CT – randomizirana raziskava faza III (ANZMTG 01.12) Marko Hočevar EAGLE FM
5Rak sečil
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
IMvigor130: Multicentrična, randomizirana,  s placebo kontrolirana raziskava faze III Atezolizumaba (protitelo anti -  PD-L1) v monoterapiji in kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine pri bolnikih z nezdravljenim, lokalno napredovalim ali metastatskim urotelnim karcinomom Marina Mencinger IMvigor130
Vpliv prehranskega stanja na kvaliteto življenja pri bolnikih z rakom prostate Luka Čavka Vpliv prehranskega stanja
6Rak rodil
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
Vloga enkratne intraoperativne intraperitonealne aplikacije cisplatina pri bolnicah s primarno napredovalim epitelijskim rakom jajčnikov (stadij FIGO IIIC), ki so pričele zdravljenje z neoadjuvantno kemoterapijo in bodo nadaljevale s standardno postoperativno  intravensko kemoterapijo Erik Škof Vloga aplikacije cisplatina
OPINION - Odprta, multicentrična raziskava faze IIIb z enim krakom o samostojnem vzdrževalnem zdravljenju z olaparibom pri bolnicah z recidivantnim, na platino občutljivim rakom jajčnikov z mutacijo BRCA, ki ni na zarodni liniji, in ki kažejo popoln ali delen odziv na kemoterapijo na osnovi platine Erik Škof OPINION
7Raki glave in vratu
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
DietINT: Randomizirana raziskava faze II terciarne preventive ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV) s prehransko intervencijo Primož Strojan DietINT
Psihično stanje, stanje prehranjenosti in kakovost življenja pri bolnikih z rakom glave in vratu Primož Strojan Psihično stanje
RTN2 – TROG 08.09: Randomizirana raziskava pooperativne radioterapije, ki sledi široki eksciziji nevrotropnega melanoma glave in vratu (ANZMTG 01.09) Primož Strojan RTN2 – TROG 08.09
8Redki raki
Naslov študije Nosilec Obveščena soglasja
CREATE: Klinična raziskava faze II. za raziskovanje krizotiniba (PF-02341066) pri bolnikih z napredovalimi tumorji s spremembami ALK in /ali MET; EORTC protocol 90101 Branko Zakotnik CREATE