Raziskovalna dejavnost, ki jo izvajajo terciarne institucije, obsega predklinične, klinične in epidemiološke raziskave, ki so na področju raka izredno pomembne za izboljšanje izida zdravljenja. Pri kliničnih raziskavah bolnike vključujejo v nove še neuveljavljene ali neregistrirane načine zdravljenja, ki lahko nudijo dodatne možnosti za podaljšanje preživetja. Na področju onkologije je izrednega pomena, da se vključujemo v mednarodne raziskovalne projekte in skupine.

Konkretne aktivnosti, ki izhajajo iz spodaj zapisanih ciljev in ukrepov ter se nanašajo na raziskovanje na področjih primarne in sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja, celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe, so del raziskovalnih načrtov posameznih terciarnih institucij.

Glavni cilji DPOR za obdobje 2022-2026 so: 

Cilj 1: Omogočiti spodbudno okolje za raziskovanje v zdravstvu.

Ukrep 1: Uskladiti področno zakonodajo o raziskovalni dejavnosti in drugo, ki bodo omogočale dodatno raziskovalno delo zdravstvenim delavcem ob stoodstotni zaposlitvi.

Ukrep 2: Ustanoviti medresorsko skupino z namenom oblikovanja smernic in podpore pri vzpostavitvi nacionalnega vozlišča za Misijo rak (Obzorje Evropa).

Ukrep 3: Vzpostaviti nacionalno vozlišče za Misijo rak (Obzorje Evropa) in določiti upravljal-ca/-ko vozlišča, ki bo koordiniral/-a vse tozadevne aktivnosti in implementacijo zastavljenih ciljev, pri čemer bo njeno/njegovo delo financirano iz evropskih sredstev.

 

Cilj 2: Razvoj podpornega okolja za raziskave v terciarnih institucijah na državni in meddržavni ravni.

Ukrep 1: Prek evropskih mehanizmov (Europe's Beating Cancer Plan, Mission on Cancer Cancer Horizon Europe) povečati število bolnikov, ki so vključeni v intervencijske klinične raziskave.

Ukrep 2: Pregled procesov na državni ravni na področju odobritve kliničnih raziskav in njihove morebitne posodobitve (Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in podobno).

Ukrep 3: Vsaka terciarna institucija vzpostavi interne postopke dela (standardne operativne postopke) in kadrovsko strukturo za administrativno in kadrovsko podporo raziskovanju ter kakovostnemu predkliničnemu in kliničnemu raziskovalnemu delu.

 

Cilj 3: Sodelovanje bolnikov pri vključevanju v raziskave in načrtovanje raziskav.

Ukrep 1: Vsaka terciarna institucija na javnosti dostopnih spletnih straneh objavlja in posodablja informacije o vseh potekajočih raziskavah.

Ukrep 2: Spodbujanje sodelovanja društev, predstavnikov in sveta bolnikov pri načrtovanju raziskovanja na vseh področjih obravnave raka.