Uvajanje organiziranega presejanja je kompleksen in odgovoren proces. Po eni strani številnim evropskim državam še ni uspelo implementirati priporočenih organiziranih presejalnih programov za raka materničnega vratu, raka dojk ter raka debelega črevesa in danke. Po drugi strani dobri rezultati že implementiranih programov ob večanju bremena raka ter hitremu razvoju znanosti in tehnologije, tako stroki, odločevalcem kot prebivalcem vzbujajo upanje in željo po novih tovrstnih programih. V želji čim prej priti do želenih rezultatov se v številnih evropskih državah, tudi Sloveniji, uvajajo in izvajajo priložnostna (oportunistična) presejanja. Ta za razliko od organiziranega presejanja ne izpolnjujejo meril za zagotavljanje kakovosti, zato pogosto ne dosegajo želenih koristi, ali pa jih dosegajo na način, ki povzroča koristim nesorazmerno škodo in stroške.

Z namenom, da Slovenija še naprej ostane ena izmed vodilnih držav v Evropi, ki svojim prebivalcem nudi vsa z dokazi podprta organizirana presejanja za rake, in s ciljem, da bomo z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb in raka zmanjšali breme teh rakov v Sloveniji, je minister za zdravje 18. junija 2020 imenoval Državno komisijo za presejalne programe (DKP).

DKP bo presojala o upravičenosti za uvrstitev novega presejalnega programa med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja z vidika strokovne upravičenosti in načrta implementacije. Presoja bo potekala sistematično, ob upoštevanju dogovorjenega okvirja vrednot, multidisciplinarno z vključevanjem vseh deležnikov in večfazno, zaključena bo v dogovorjenem času po začetku presoje.

Državno komisijo za presejalne programe je na pobudo Državnega programa obvladovanja raka imenovalo Ministrstvo za zdravje.
V Sloveniji se bomo, podobno kot v drugih evropskih državah, pri sistematični presoji pobud za nove organizirane presejalne programe oprli na znanstvene dokaze, mednarodna priporočila in slovenske izkušnje, delovali bomo multidisciplinarno in vključevalno.

Izhodišča za delovanje DKP pri presoji upravičenosti pobude za implementacijo novega presejalnega programa:

 • Komisija se bo pri svojem delu opirala na mednarodna priporočila ter bo gradila na dosedanjih slovenskih izkušnjah.
 • Upravičenost se presoja po principlističnem pristopu in v skladu z dogovorjenimi merili, tako z vidika znanstvenih dokazov kot implementacije v slovenski zdravstveni sistem.
 • V presoji se uporablja multidisciplinaren in multisektorski pristop, vključijo se predstavniki vseh morebitnih izvajalcev predlaganega progama, odločevalci, bolniki in ciljna skupina.
 • Presoja se izvaja po fazah, na koncu vsake faze se pristojno telo odloči, ali se presoja nadaljuje ali opusti.
 • Delovna skupina za presojo posamezne pobude delo zaključi v dogovorjenem času (na primer dveh letih) s priporočilom in/ali implementacijskim načrtom.

Ključni elementi za učinkovito presojo upravičenosti implementacije novega organiziranega presejanja so:

 • Merila za upravičenost, ki določajo, ali je program upravičen z vidika znanstvenih dokazov in z vidika implementacije v slovenski zdravstveni sistem.
 • Ustrezna sestava konzorcija, ki presoja in odloča.
 • Pot odločanja (angl. decision pathway), ki poteka sistematično, po vnaprej dogovorjenih in določenih merilih, stopnjah (fazah) in časovnici.

Člani Državne komisije za presejalne programe

 • doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, predstavnica programa ZORA, vodja
 • mag. Kristijana Hertl, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, predstavnica programa DORA, članica
 • dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje, predstavnica programa Svit, članica

 • prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, predstavnica Registra raka Republike Slovenije, članica
 • doc. dr. sc., B Mateja Krajc, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, članica
 • Sonja Tomšič, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, članica
 • Tanja Mate, dr. med., Ministrstvo za zdravje, članica

Navodila za oddajo vlog


 

Za vprašanja, sporočila in dodatne vsebine smo na voljo preko spodnjega obrazca: