Posvet o stanju paliativne oskrbe v Sloveniji

Paliativna oskrba je zelo pomemben del zdravstvene oskrbe in je opredeljena tudi v Državnem programu paliativne oskrbe ter je tudi eden ključnih ciljev aktualnega obdobja Državnega programa obvladovanja raka. Prav zaradi aktualnosti problematike vzpostavljanja mreže paliativne oskrbe v Sloveniji je bil jeseni na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva pripravljen posvet, na katerem je več kot 30 zdravnikov primarne, sekundarne in terciarne ravni, večinoma tistih, ki se ukvarjajo s paliativno oskrbo, naredilo pregled stanja tega področja.  Glavni namen srečanja je bil poiskati optimalne rešitve za izboljšanje stanja. V razpravi so prisotni izpostavili več perečih točk, glavni ugotovitvi pa sta bili, da večina slovenskih bolnišnic, vključno z največjo javnozdravstveno institucijo (UKC LJ), nima ustreznega paliativnega oddelka in/ali ambulante z ustrezno opredeljenim timom, ki bi bolnike obravnaval hospitalno, oziroma enote, ki bi delovala kot svetovalno telo za celotno bolnišnico in regijo. Posledično tudi ni ustrezne podpore osnovni paliativni oskrbi na primarnem nivoju.

Težave so tudi pri izobraževanju kadrov in čeprav je bilo v tem pogledu že narejenega veliko, to še vedno ne zadošča vsem potrebam. Paliativne vsebine po mnenju prisotnih še vedno niso v zadostni meri vključene v dodiplomski in podiplomski študij.

Na posvetu so bili sprejeti tudi štirje sklepi, s katerimi naj bi se položaj paliativne oskrbe v Sloveniji v najkrajšem času izboljšal. Ti sklepi so:

  1. Izobraževanje s področja paliativne oskrbe mora biti vključeno v redne izobraževalne programe zdravstvenega kadra.
  2. V vseh slovenskih bolnišnicah je treba ustanoviti paliativne
  3. Načrtovanje razvoja paliativne oskrbe je treba vključiti v program dolgotrajne oskrbe.
  4. Za kakovostno paliativno oskrbo in kontrolo kakovosti opravljenih storitev je potrebna enotna informacijska podpora v vseh zdravstvenih zavodih.

Več o posvetu, ugotovitvah na njem ter sprejetih sklepih lahko preberete tukaj.

Deli naprej