Imenovana še zadnja struktura, pomembna za delovanje DPOR 2022-2026

Ministrstvo za zdravje je imenovalo še zadnjo pomembno strukturo za učinkovito delovanje in uresničevanje Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) v obdobju od  leta 2022 do leta 2026 – Skupino predstavnikov izvajalcev za področje onkologije.

V skupini so predstavniki različnih institucij, ki se ukvarjajo z obravnavo bolnikov z rakom oziroma organizacijo mreže zdravstvene dejavnosti – Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, UKC Ljubljana, UKC Maribor, Klinika Golnik, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Nova Gorica, Splošna bolnišnica Izola in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

Glavne naloge skupine predstavnikov izvajalcev so:

  • pripravi kriterije strokovnih, kadrovskih in prostorskih pogojev za izvajanje onkološke diagnostike in zdravljenja;
  • pripravi kriterije napotovanja glede na regijo bivališča bolnika;
  • se seznanja in na podlagi letnih poročil o kakovosti obravnave bolnikov z najpogostejšimi raki v državi predlaga izboljšave;
  • se seznanja in podaja mnenja glede drugih zadev povezanih z mrežo izvajalcev onkološke dejavnosti;
  • se seznanja in podaja mnenja glede mednarodnih aktivnosti s področja vzpostavljanja mreže izvajalcev onkološke dejavnosti;
  • spodbuja povezovanje med izvajalci onkološke dejavnosti z vseh ravni;
  • podaja predloge sistemskih izboljšav za onkološko dejavnost;
  • pripravi letna poročila o delu.

»V Državnem programu obvladovanja raka nas izjemno veseli, da so bile imenovane vse najpomembnejše strukture za nemoteno delovanje – Nadzorni svet, Strokovni svet, Strokovne skupine za najpogostejše rake in sedaj še Skupina predstavnikov izvajalcev za področje onkologije. V kratkem bodo sledila še imenovanja Strokovnih skupin za družinsko medicino, onkološko genetiko, celostno rehabilitacijo in onkološko paliativno oskrbo. Z vzpostavitvijo predvidenihstruktur se aktivno premikamo k dejanjem ter uresničevanju glavnega fokusa DPOR za prihodnjih pet let – izboljševanju kakovosti obravnave in kakovosti življenja bolnikov z rakom,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica DPOR 2022-2026.

 

Shema upravljanja in struktur Državnega programa obvladovanja raka v obdobju 2022-2026.

 

Deli naprej