S kazalniki na državni ravni do enako kakovostne obravnave vseh bolnikov z rakom v Sloveniji

V Državnem programu obvladovanja raka pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev mreže onkološke dejavnosti, ki bo zagotovila enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom

Ljubljana, 29. maj 2023 – Danes je v organizaciji Ministrstva za zdravje potekal strokovni posvet Koncept postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji, ki se ga je udeležila tudi koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka Sonja Tomšič, dr. med. Državni program obvladovanja raka (DPOR) si že od vsega začetka, od leta 2010, s svojimi cilji prizadeva zagotavljati enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom v Sloveniji. DPOR aktivno pristopa k uresničevanju tega cilja med drugim z vzpostavitvijo kliničnih registrov za najpogostejše rake, ki bodo omogočili spremljanje kazalnikov kakovosti obravnave, in delovanjem Skupine predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti DPOR, ki bo pripravila predlog mreže izvajalcev za zdravljenje bolnikov z rakom v Sloveniji v skladu s strokovnimi standardi.

V Sloveniji imamo že od leta 2010 Državni program obvladovanja raka, ki skrbi za uravnotežen razvoj onkologije po celotni državi. Onkološka zdravstvena oskrba je pri nas zelo široko dostopna, saj je v celoti krita z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Tudi dostopnost do sodobnih zdravljenj in terapevtskih možnosti je v Sloveniji dobra. Ostaja pa odprto vprašanje, ali sta diagnostika in zdravljenje pravočasna, izvedena v skladu z dokazi podprtimi priporočili in enako dosegljiva vsem prebivalcem. Državni program obvladovanja raka si že nekaj let prizadeva odpraviti te vrzeli z vzpostavitvijo kliničnih registrov za pet najpogostejših rakov (rak dojk, pljučni rak, rak prostate, kožni melanom ter rak debelega črevesa in danke), za katerimi zboli kar 60 odstotkov vseh bolnikov z rakom. DPOR je v letu 2022 imenoval Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov, ki sodelujejo z Registrom raka Republike Slovenije pri pripravi ter posodabljanju vsebin kliničnih registrov in kazalnikov kakovosti za te rake. Strokovnjaki, vključeni v te skupine, bodo na podlagi podatkov kliničnih registrov pripravili predloge ukrepov za izboljšanje obravnave bolnikov z rakom.

V sklopu DPOR je bila ob koncu leta 2022 na novo oblikovana tudi Skupina predstavnikov mreže izvajalcev onkološke dejavnosti, ki bo predlagala strokovne, kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje onkološkega zdravljenja ter ustanove, v katere se bo napotovalo bolnike na zdravljenje, upoštevajoč njihovo regijo bivališča. Z namenom doseganja čim širšega konsenza slovenske onkološke mreže se skupina srečuje v razširjeni obliki, saj so vključeni vsi direktorji vseh bolnišnic, ki zdravijo bolnike z rakom. Skupina bo predloge pripravila na podlagi ocene onkoloških potreb, ki je bila pripravljena leta 2020, aktualne situacije v slovenskem zdravstvu in letnih poročil kliničnih registrov. Pogoje za izvajanje onkološkega zdravljenja bo Skupina predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti DPOR predlagala predvidoma do leta 2025.

»Namen vseh aktivnosti, ki se izvajajo v okviru DPOR, je zagotoviti visoko kakovostno onkološko obravnavo vsem bolnikom z rakom v Sloveniji; torej ne glede na kraj bivališča ali ustanovo zdravljenja. Zavedamo se, da je to naš dolgoročen cilj, kjer potrebujemo aktivno podporo vseh deležnikov. Izjemno me veseli, da so izvajalci onkološke dejavnosti izkazali velik interes za sodelovanje. Vemo, da nas čaka še veliko izzivov, za katere verjamem, da jih bomo z medsebojno podporo presegli,« je povedala koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka Sonja Tomšič, dr. med.

»Tako kot so usmeritve v tujini, tudi za Slovenijo predvidevamo, da se bodo bolniki s pogostejšimi raki še naprej obravnavali v več bolnišnicah po državi. Pri redkih rakih pa je smiselno, da se obravnavajo v enem centru, ki se povezuje tudi z mednarodnimi centri. Takšna organizacija dela daje najboljšo kakovost zdravljenja in izid bolezni,« je še dodala dr. Tomšič.

 

 

 

 

 

Deli naprej