Celostna onkološka rehabilitacija dokazano vpliva na večjo kakovost življenja bolnikov

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) so predstavili zaključke pilotne raziskave OREH (tj. Onkološka REHabilitacija) o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke, ki je potekala od leta 2019 do leta 2022. V raziskavo je bilo vključenih 600 bolnic z rakom dojk, ki so se zdravile na OI. Rezultati so pokazali, da so imele bolnice, ki so bile vključene v celostno rehabilitacijo, večjo kakovost življenja, manj težav in neželenih učinkov zdravljenja, krajšo bolniško odsotnost in manj invalidskega upokojevanja.

Raziskava OREH (financirala sta jo Agencija Republike Slovenije za raziskovanje in Ministrstvo za zdravje) je testirala koncept individualizirane celostne onkološke rehabilitacije, zasnovan v okviru Državnega programa obvladovanja raka, ki v ospredje postavlja bolnice. Koncept temelji na individualnem pristopu in je zasnovan tako, da koordinatorka celostne rehabilitacije (diplomirana medicinska sestra) s triažnimi vprašalniki redno preverja individualne težave bolnic, prav tako pa jim je ves čas na voljo za pojasnila in svetovanje. V raziskavo je bilo vključenih 600 bolnic, od tega 299 v interventno skupino in 301 v kontrolno skupino. Bolnice v interventni skupini so bile deležne individualizirane celostne onkološke rehabilitacije, bolnice v kontrolni skupini pa dosedanje standardne rehabilitacije.

Vodja raziskave OREH prof. dr. Nikola Bešić, dr. med., je ob predstaviti rezultatov raziskave povedal: »Na podlagi statistične analize podatkov o težavah bolnic iz kontrolne in interventne skupine smo pokazali, da je individualizirana celostna onkološka rehabilitacija za bolnice zelo koristna, saj izboljša kakovost življenja, zmanjša težave bolnic z rakom dojk in neželene učinke zdravljenja. Z analizo podatkov bolniških odsotnosti in invalidskih upokojitev smo pokazali tudi, da celostna rehabilitacija skrajšuje bolniško odsotnost (v povprečju za 50 dni), povečuje delovno zmožnost in zmanjša invalidsko upokojevanje bolnic.«

Koordinatorka celostne rehabilitacije Zlatka Mavrič in prof. dr. Nikola Bešić, dr. med., vodja projekta OREH

Bolnice so bile v okviru raziskave tako napotene na obravnavo na Oddelku za psihoonkologijo OI, obravnavo v Enoti za klinično prehrano OI, fizioterapijo v okviru OI, obravnavo zaradi bolečin in vročinskih valov v Protibolečinsko ambulanto v okviru OI, na obravnavo v Ginekološko ambulanto OI, na poklicno rehabilitacijo na URI SOČA, fizikalno rehabilitacijo na Inštitut medicinske rehabilitacije na UKC Ljubljana, pogovor k družinskemu zdravniku in na delavnice v okviru Centrov za krepitev zdravja. Na voljo so jim bile tudi storitve telemedicine vadbe, delavnice o klinični prehrani, spolnosti in druge. Storitve celostne onkološke rehabilitacije so potekale v partnerstvu z Inštitutom medicinske rehabilitacije UKC Ljubljana, Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije – SOČA, Fakulteto za šport UL, ZD Vrhnika, ZD Ljubljana in drugimi zdravstvenimi zavodi v Sloveniji.

Raziskava OREH je opredelila potrebe bolnic z rakom dojk po celostni onkološki rehabilitaciji in pripravila projekcije glede celostne onkološke rehabilitacije za te bolnice na nacionalni ravni. Kot ugotavljajo raziskovalci, bo izvajanje celostne onkološke rehabilitacije v prihodnje omejevalo predvsem pomanjkanje različnega strokovnega osebja in prostorov. Najbolj pereče je pomanjkanje kliničnih psihologov in osebja za izvajanje poklicne rehabilitacije. Nosilci projekta opozarjajo tudi na potrebo po odločitvi o nosilni ustanovi, ki bi dolgoročno skrbela za razvoj in usmeritev celostne onkološke rehabilitacije na nacionalni ravni.

Pilotni projekt tudi za bolnike z rakom debelega črevesa in danke

Program OREH se na Onkološkem inštitutu Ljubljana nadaljuje ter bo v celostno onkološko rehabilitacijo pilotno vključil bolnike z rakom debelega črevesa in danke, ki bo trajal do septembra prihodnje leto. V okviru Pilotne raziskave o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom debelega črevesa in danke je načrtovan razvoj storitev individualizirane celostne rehabilitacije za bolnike s tem rakom.


Celotno poročilo raziskave OREH je na voljo na povezavi tukaj.

Spletno mesto raziskave OREH s pomembnimi publikacijami je na voljo na povezavi tukaj.

 

Deli naprej