Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Državni program obvladovanje raka 2017-2021

DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA (DPOR) 2017-2021

DPOR 2017−2021 s strateškimi in specifičnimi cilji nadgrajuje prvotni Državni program za obvladovanje raka 2010−2015, ki podrobno opredeljuje obravnavana področja in ga je sprejela Vlada Republike Slovenije leta 2010[1]. Osnova za oblikovanje DPOR 2017−2021 so priporočila Evropske komisije, ki so zapisana v projektu EPAAC[2].

Namen Državnega programa obvladovanja raka je doseči strateške in specifične cilje, ki so podrobno definirani v tem dokumentu in so za prihajajoče petletno obdobje definirani po naslednjih prednostnih področjih:

 • zmanjšati število novih bolnikov, povečati preživetje in izboljšati kakovost življenja onkoloških bolnikov (strateški cilji);
 • povečati pomen preventive, razširiti obseg preventivnih dejavnosti, zagotoviti preprost dostop do presejalnih programov za vse ciljne skupine (specifični cilji primarne in sekundarne preventive);
 • izboljšati celostno organizacijo onkološke zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, povečati kadrovsko zasedbo ter opremo za diagnostiko in zdravljenje (specifični cilji diagnostike in zdravljenja);
 • zagotoviti celostno rehabilitacijo onkološkim bolnikom na nacionalni ravni (specifični cilji celostne rehabilitacije);
 • zagotoviti kakovostno paliativno oskrbo na nacionalni ravni (specifični cilji Državnega programa za paliativno oskrbo);
 • izboljšati raziskovanje in izobraževanje strokovnjakov na treh ravneh zdravstvenega varstva (specifični cilji raziskovanja in izobraževanja);
 • uskladiti informacijsko tehnologijo onkoloških centrov vseh ravni zdravstvenega varstva z e-zdravjem (specifični cilji informacijske tehnologije);
 • zagotoviti stabilen vir vodenja državnega programa, vključno s strokovnimi organi za pripravo strokovnih smernic in preverjanjem kazalcev kakovosti ter celovitim informiranjem in ozaveščenostjo vseh javnosti (specifični cilji vodenja programa).

[1] Besedilo DPOR 2010−2015, ki opredeljuje cilje, poslanstvo, vizijo in vrednote ter ukrepe programa za minulo petletno obdobje, je dostopno tukaj: http://www.dpor.si/

[2] Pri pripravi tega dokumenta smo se naslanjali na priporočila European Partnership for Action Against Cancer EPPAC, ki je izdala smernice za pripravo nacionalnih načrtov za obvladovanje raka. http://www.epaac.eu/national-cancer-plan

Državni programa obvladovanja raka v Sloveniji (DPOR 2010-2015) je imel naslednje namene:

 1. zmanjšati število novih bolnikov, povečati preživetje in zmanjšati število smrti zaradi raka;
 2. povečati pomen preventive, razširiti obseg preventivnih dejavnosti, zagotoviti enostaven dostop do preventivnih dejavnosti vsem ciljnim skupinam;
 3. zagotoviti, da bo kakovostno specifično in paliativno zdravljenje dostopno vsem bolnikom;
 4. izboljšati organizacijo onkološke zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh, povečati kadrovsko zasedbo in opremo za diagnostiko, zdravljenje, raziskovanje in rehabilitacijo bolnikov z rakom;
 5. izboljšati izobraževanje strokovnjakov in zagotoviti dobro informiranje in ozaveščenost širše javnosti.

Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010 – 2015