Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

SVIT

PRESEJANJE ZA RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI

KRATEK OPIS PROGRAMA

Ime programa: Državni programa presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki (Program Svit).

Vrsta programa: Organiziran, populacijski presejalni program.

Leto ustanovitve programa: Na ravni države je program začel delovati leta 2009. Pilotni program je potekal leta 2008 v treh slovenskih mestih. Do začetka leta 2009 se je v Sloveniji izvajalo oportunistično presejanje za raka na debelem črevesu in danki.

Ustanovitelj programa. Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravstveni dom Ljubljana.

Nosilec programa: Nacionalni inštitut za javno zdravja (NIJZ).

Presejalni interval: 2 leti.

Presejalni test: Imunokemični test na prikrito krvavitev v blatu.

Dodatna diagnostika: Kolonoskopija, CT kolonografija, MRI abdomna, biopsija.

Zdravljenje v presejanju odkritih sprememb: Endoskopska terapija (polipektomija in podobno), segmentna kirurška resekcija debelega črevesa ali danke, kolektomija.

Ciljna populacija: Prebivalci Republike Slovenije, stari 50 do 69 let, z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. Od povabljenih oseb, ki se na vabilo odzovejo, se v presejanje vključi samo osebe, ki so primerne za presejanje. Osebe z začasnimi izključitvenimi merili (opravljena kolonoskopija v zadnjih 3. letih brez odkrite patologije, t.j. raka debelega črevesa in danke, kronične vnetne črevesne bolezni, polipov) se ponovno vključi v naslednji krog vabljenja, medtem ko se oseb s trajnim izključitvenim merilom (odstranjeni adenomi med kolonoskopijo, ugotovljen rak debelega črevesa in danke, ugotovljena kronična vnetna črevesna bolezen) v program presejanja ne vključi več. V skladu z medicinsko doktrino so kot pacienti obravnavani v ustreznih medicinskih strokah. Med neodzivnike v program so poleg oseb, ki ne vrnejo izjave o sodelovanju,  uvrščene tudi osebe, ki izjavijo, da ne želijo sodelovati. Te osebe v presejanje niso vključene, razen v primeru, da se naknadno odločijo drugače, vključi pa se jih ponovno v vabljenje v naslednji presejalni krog.

Način vabljenja: Pravico do brezplačnega sodelovanja v Programu Svit imajo na osnovi druge alineje 23. člena ZZVZZ (Ur.l. RS, št. 9/92 s spr.) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 83/07) vse obvezno zdravstveno zavarovane osebe v Sloveniji v starosti od 50 do 69 let. Takih oseb je okrog 510.000, vabljene so po vnaprej določenem načrtu v obdobju dveh let. Osebam, ki so izpolnile izjavo o sodelovanju in jo podpisano poslale v Centralno enoto presejalnega programa, se po pošti pošlje testni komplet za odvzem dveh vzorcev blata. Vsi vzorci blata se analizirajo v enem centralnem laboratoriju, s čimer je zagotovljena obdelava velikega števila testov hkrati, ob standardnih pogojih dela, in z zagotavljanjem visoke kakovosti. O izidih analize vzorcev blata sta preiskovanec in osebni zdravnik obveščena po pošti. Osebe s pozitivnim izvidom so napotene na kolonoskopijo. Kolonoskopije izvajajo v 26 pooblaščenih kolonoskopskih centrih. Osebni zdravnik, pri katerem se oseba oglasi po prejetem pozitivnem izvidu, oceni, ali je oseba primerna za kolonoskopijo. Za vsakega posameznika osebni zdravnik izpolni vprašalnik pred kolonoskopijo, na katerem je navedena osebna anamneza, družinsko breme z rakom debelega črevesa in danke, jemanje zdravil in klinični status preiskovanca. Večina oseb priprave na kolonoskopijo izvede sama doma. Za posameznike, za katere osebni zdravnik presodi, da imajo zdravstveno stanje, ki zahteva pripravo v bolnišnici, se organizira hospitalna kolonoskopija. Termine in lokacije izvedenih ambulantnih in hospitalnih kolonoskopij koordinira centralna enota presejalnega programa. Podatki o poteku kolonoskopije, odkritih najdbah in histopatološki analizi bioloških vzorcev tkiva se vnašajo v enotni informacijski sistem. Podatki se zberejo v centralni enoti presejalnega programa.

Izvajalci programa: Nosilec Programa Svit (Centralna enota), osebni izbrani zdravniki in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, pooblaščeni kolonoskopski in histopatološki centri. Promocijo programa izvajajo: Svitove info točke v zdravstvenih domovih, območne enote NIJZ.

Zagotavljanje in nadzor kakovosti:

−        Standardizirani dokumenti: vabilo na presejalni pregled, informativni material o raku debelega črevesa in danke (knjižica),  navodilo za odvzem vzorcev blata, laboratorijski izvid analize vzorcev blata, vprašalnik pred in po kolonoskopiji;

−        Navodila kolonoskopistom in histopatologom (zadnja posodobitev 2014);

−        Napotnica za histopatologijo in izvid kolonoskopije;

−        Obveščanje osebnih zdravnikov o pacientih s pozitivnim in negativnim izvidom testa na prikrito krvavitev v blatu, obveščanje osebnih zdravnikov o pacientih, ki se v program niso odzvali ali niso vrnili vzorcev blata ali so kolonoskopski neodzivniki;

−        Dvakrat letno spremljanje odzivnosti po statističnih/zdravstvenih regijah vse do občinske ravni;

−        Letni strokovni nadzor v kolonoskopskih in histopatoloških centrih;

−        Pregled vseh postopkov v obravnavi pacientov, ki so sodelovali v programu presejanja in so zboleli za rakom debelega črevesa in danke;

−        Centralni informacijski sistem, zakonska podlaga za delovanje programa;

−        Redna strokovna izobraževanja izvajalcev.

Informacijski sistem programa:

−        Centralni, register organiziranega odkrivanja in obravnave predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke – Svit na NIJZ.

−        Povezave: Centralni register prebivalstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje, pooblaščeni kolonoskopski in histopatološki centri.

−        Podatki: osebni podatki ciljne populacije, status osebe glede na algoritem Programa Svit, ciljana anamneza, podatki o presejalnih in diagnostičnih pregledih, zdravljenju in bolezni (stadij po TNM ali drugi ustrezni klinični/patološki klasifikaciji).

Spletna stran programa: http://www.program-svit.si/

Poročilo za leto 2014

Podajamo poročilo o poteku programa samo za leto 2014.

V obdobju od 1.1. do 31.12.2014 je bilo v Program Svit povabljenih 253.335 oseb z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Od 252.305 (99,7%) vročenih vabil je bilo vrnjenih 152.475 (60,4%) podpisanih Izjav o sodelovanju v programu. Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 8.289 (5,4%) oseb.

Komplet testerjev za odvzem dveh vzorcev blata na prikrito krvavitev blata je bil prvič poslan 144.144 osebam. Za analizo primerne vzorce je v centralni laboratorij Programa Svit vrnila 137.801 (95,3%) oseba (med vsemi osebami, ki so prejele komplet testerjev). Med analiziranimi osebami je imelo 129.693 (94,1%) oseb negativen izvid in 8.108 (5,9%) oseb pozitiven izvid. Presejanih je bilo 138.214 oseb oz. 56,6% povabljene populacije, med presejane je vključeno tudi 413 (0,3%) oseb, ki so vrnile komplete vzorcev blata, vendar neustrezne za analizo.

Opravljenih je bilo 7.932 kolonoskopij pri 7.592 osebah in potrdili smo 5.297 histopatoloških preiskav.

V primerjavi z letom 2013 je odzivnost na vabila v program v letu 2014 ostala na približno enaki ravni. Tabeli 1 in 2 prikazujeta odzivnost vabljenih v program po spolu in regijah.

Tabela 1. Odzivnost vabljenih po zdravstvenih regijah in spolu v obdobju 1.1.- 31.12.2014.

 

ZDRAVSTVENA REGIJA

ODZIVNOST

Skupaj

Moški

Ženske

CELJE

60,10%

55,09%

65,10%

KOPER

55,55%

50,74%

60,39%

KRANJ

63,12%

59,25%

66,73%

LJUBLJANA

61,94%

56,22%

67,33%

MARIBOR

57,75%

52,29%

63,22%

MURSKA SOBOTA

57,59%

52,69%

62,38%

NOVA GORICA

64,31%

60,11%

68,52%

NOVO MESTO

62,49%

56,48%

68,58%

RAVNE NA KOROŠKEM

60,19%

55,12%

65,50%

SLOVENIJA

60,43%

55,23%

65,53%

 

Tabela 2. Odzivnost vabljenih po statističnih regijah in spolu v obdobju 1.1.- 31.12.2014

 

STATISTIČNA REGIJA

ODZIVNOST

Skupaj

Moški

Ženske

GORENJSKA

63,12%

59,25%

66,73%

GORIŠKA

65,39%

61,30%

69,45%

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

63,83%

58,31%

69,43%

KOROŠKA

60,19%

55,12%

65,50%

NOTRANJSKO – KRAŠKA

58,93%

54,58%

63,44%

OBALNO – KRAŠKA

54,86%

49,71%

59,98%

OSREDNJESLOVENSKA

61,82%

55,89%

67,34%

PODRAVSKA

57,75%

52,29%

63,22%

POMURSKA

57,59%

52,69%

62,38%

SAVINJSKA

60,23%

55,15%

65,28%

SPODNJEPOSAVSKA

58,42%

52,94%

64,04%

ZASAVSKA

58,58%

53,32%

63,69%

SKUPAJ

60,43%

55,23%

65,53%

 

Pomembno vlogo pri poteku Programa Svit imajo osebni izbrani zdravniki. Obvestilo o pacientih s pozitivnim testom na prikrito krvavitev v blatu, ki jih je potrebno napotiti na kolonoskopijo, dobijo osebni izbrani zdravniki takoj, ko je o pozitivnem izvidu obveščen pacient. Enkrat letno zdravnikom pošljemo sezname opredeljenih pacientov, ki so se vključili v Program Svit in so imeli negativen test na prikrito krvavitev v blatu in trikrat letno seznam opredeljenih pacientov, ki se v preteklih 4 mesecih niso odzvali vabilu v Program Svit ter seznam opredeljenih pacientov, ki niso vrnili vzorcev blata kljub poslanima dvema opomnikoma. Osebne izbrane zdravnike zaprosimo za aktivno posredovanje pri vključevanju ne-odzivnikov v program.

 

V skladu s Strategijo komuniciranja Programa Svit in komunikacijskim načrtom je potekalo več različnih dejavnosti. Pomembna komunikacijska podpora pri izvajanju programa je Klicni center Svit, ki je vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 na voljo za nudenje informacij in svetovanje ter naročanje na kolonoskopijo. Dodatno podporo in informacije nudijo spletne strani Programa Svit na naslovu www.program-svit.si . Stran je v letu 2014 obiskalo nekaj več kot 13.315 obiskovalcev.

 

Tabela 3 prikazuje vrsto in delež odkrite patologije pri osebah z opravljeno prvo kolonoskopijo v letu 2014. Po do januarja 2015 zbranih podatkih je bilo odkritih 159 primerov raka debelega črevesa in danke, 1.887 oseb je imelo napredovali adenom, kar predstavlja večje tveganje za nastanek raka.

 

Tabela 3. Vrsta in delež odkrite patologije pri prvih kolonoskopijah v letu 2014 (stanje januar 2015).

ODKRITA PATOLOGIJA

ŠTEVILO

DELEŽ

Karcinom

159

2,12%

Suspektno za karcinom

18

0,24%

Limfom

0

0%

Nevroendokrini tumor

6

0,08%

Napredovali adenom

1.887

25,16%

Ne-napredovali adenom

1.913

25,51%

Sesilna serirana lezija

118

1,57%

Hiperplastični polip

469

6,25%

Druge ne-neoplastične najdbe

355

4,73%

Histološki izvid ni vnešen

1

0,01%

Najdbe brez vzorcev za histologijo

1.562

20,83%

Brez najdb

1.012

13,49%

SKUPAJ

7.500

100,00%

 

Kazalniki Programa Svit, drugi presejalni krog

 

Za potrebe Državnega programa obvladovanja raka se za Program Svit spremlja osem kazalnikov:

a)    pokritost populacije z vabili

b)    odzivnost na poslana vabila

c)    delež presejanih oseb

d)    delež oseb, pozitivnih na prikrito krvavitev v blatu

e)    delež oseb, pri katerih se po napotitvi izvede kolonoskopija

f)     delež zapletov po kolonoskopiji

g)    delež oseb z odkritimi napredovalim adenomom/rakom

h)    delež oseb z rakom posameznega stadija

Metodologija priprave podatkov za kazalnike od a) do e): podatki za drugi presejalni krog s trajanjem od aprila 2011 do decembra 2012 so pripravljeni po starostnih razredih, po spolu in po statističnih regijah. Podatki za kazalnika g) in h) so na voljo v preliminarni obliki, saj posamezni postopki zbiranja podatkov še trajajo. Namesto kazalnika g) v tem poročilu prikazujemo preliminarne podatke o vrsti in deležu odkrite patologije v drugem presejalnem krogu, Tabela 15. Pridobivanje stadijev rakov odkritih v 2. presejalnem krogu še poteka.

a) Pokritost populacije z vabili

Kazalnik prikazuje delež oseb, ki so bile povabljene v program, glede na število oseb iz ciljne populacije, ki je ustrezna za vabljenje v program, Tabela 4 in 5. Kazalnik prikazuje v kakšnem obsegu je bila v program presejanja vključena populacija, ki je ustrezna  za vabljenje znotraj določenega intervala presejanja. Iz kazalnika lahko sklepamo na delež nevročenih vabil, kar je odraz nepopolnih podatkov o naslovih vabljenih, ki jih dobimo iz Centralnega registra prebivalcev. V drugem presejalnem krogu je bilo ustreznih za vabljenje 502.498 oseb. Vabilo je prejelo 99,6% oseb. Pomembnih razhajanj med statističnimi regijami ni bilo.

Kazalnik Pokritost populacije z vabili v Programu Svit presega mednarodno določeno sprejemljivo (95 %) in zaželeno (> 95 %) raven.

Tabela 4: Pokritost populacije z vabili glede na spol in starostni razred.

 

Ustrezni za vabljenje

Povabljeni

Pokritost populacije z vabili

Moški

Ženske

Skupaj

Moški

Ženske

Skupaj

Moški

Ženske

Skupaj

do 54

89.150

86.362

175.512

88.577

86.165

174.676

99,4%

99,8%

99,8%

55-59

75.314

73.146

148.460

74.825

72.977

146.498

99,4%

99,8%

99,6%

60-64

54.731

56.769

111.500

54.469

56.647

112.376

99,5%

99,8%

99,6%

65 – 69

30.790

36.236

67.026

30.685

36.171

66.854

99,7%

99,8%

99,7%

Slovenija

249.985

252.513

502.498

248.556

251.960

500.516

99,4%

99,8%

99,6%

Vir: Program Svit.

 

Tabela 5: Pokritost populacije z vabili glede na spol in statistične regije.

 

Ustrezni za vabljenje

Povabljeni

Pokritost populacije z vabili

Moški

Ženske

Skupaj

Moški

Ženske

Skupaj

Moški

Ženske

Skupaj

Gorenjska

23.194

24.583

47.777

23.086

24.532

47.618

99,5%

99,8%

99,6%

Goriška

15.346

14.831

30.177

15.303

14.813

30.116

99,7%

99,9%

99,8%

Jugovzhodna Slovenija

16.905

16.231

33.136

16.853

16.202

33.055

99,7%

99,8%

99,8%

Koroška

9.583

9.106

18.689

9.559

9.097

18.656

99,7%

99,9%

99,8%

Notranjsko – kraška

6.709

6.274

12.983

6.675

6.262

12.937

99,5%

99,8%

99,6%

Obalno – kraška

14.615

14.655

29.270

14.468

14.596

29.064

99,0%

99,6%

99,3%

Osrednjeslovenska

59.095

63.115

122.210

58.564

62.908

121.472

99,1%

99,7%

99,4%

Podravska

41.158

41.097

82.255

40.920

41.013

81.933

99,4%

99,8%

99,6%

Pomurska

15.600

15.527

31.127

15.567

15.511

31.078

99,8%

99,9%

99,8%

Savinjska

33.053

32.697

65.750

32.886

32.652

65.538

99,5%

99,9%

99,7%

Spodnjeposavska

8.919

8.505

17.424

8.896

8.494

17.390

99,7%

99,9%

99,8%

Zasavska

5.808

5.892

11.700

5.779

5.880

11.659

99,5%

99,8%

99,7%

Slovenija

249.985

252.513

502.498

248.556

251.960

500.516

99,4%

99,8%

99,6%

Vir: Program Svit.

 

b) Odzivnost na poslana vabila

Kazalnik prikazuje delež oseb, ki so se odzvale v program oz. so vrnile podpisano izjavo o sodelovanju, glede na število oseb iz povabljene populacije, Tabela 6 in 7.

Kazalnik prikazuje delež oseb, ki izrazijo pripravljenost sodelovati v presejalnem programu, in katerim bodo (v kolikor ne izpolnjujejo izključitvenih kriterijev) poslani testerji.

 

Tabela 6: Odzivnost na poslana vabila glede na spol in starostni razred.

 

Odzivnost na poslana vabila

Moški

Ženske

Skupaj

do 54

50,6%

60,8%

55,6%

55-59

52,1%

62,8%

57,3%

60-64

55,7%

64,0%

59,9%

65 – 69

57,6%

61,7%

59,8%

Slovenija

53,2%

62,3%

57,8%

Vir: Program Svit.

 

Tabela 7: Odzivnost na poslana vabila glede na spol in statistične regije.

 

Odzivnost na poslana vabila

Moški

Ženske

Skupaj

Gorenjska

56,2%

64,3%

60,4%

Goriška

57,6%

65,4%

61,4%

Jugovzhodna Slovenija

57,2%

65,5%

61,3%

Koroška

53,7%

62,2%

57,8%

Notranjsko – kraška

53,8%

60,6%

57,1%

Obalno – kraška

49,1%

57,9%

53,5%

Osrednjeslovenska

54,1%

64,8%

59,6%

Podravska

50,6%

59,6%

55,1%

Pomurska

49,4%

57,3%

53,3%

Savinjska

52,6%

61,4%

57,0%

Spodnjeposavska

51,0%

60,8%

55,8%

Zasavska

52,8%

61,1%

57,0%

Slovenija

53,2%

62,3%

57,8%

Vir: Program Svit.

 

c) Delež presejanih oseb

Kazalnik prikazuje delež oseb, ki so se dejansko udeležile presejanja s tem, da so vrnile vzorce blata, Tabela 8 in 9. Kazalnik prikazuje delež oseb, ki so vrnile komplete vzorcev blata (ne glede na to, ali so bili ustrezni za analizo ali ne), glede na število oseb, ki so ustrezne za vključitev v presejanje. Čim večji je ta delež, tem večja bo uspešnost presejalnega programa. Omogoča spremljanje deleža testiranih oseb v posameznih presejalnih krogih.

Kazalnik Delež presejanih oseb v Programu Svit presega mednarodno določeno sprejemljivo (> 45%) raven. Mednarodno določena zaželena raven je več kot 65%.

Tabela 8: Presejanost glede na spol in starostni razred.

 

Delež presejanih oseb

Moški

Ženske

Skupaj

do 54

44,0%

55,2%

49,5%

55-59

46,8%

58,9%

52,8%

60-64

51,1%

60,3%

55,8%

65 – 69

53,4%

58,3%

56,1%

Slovenija

47,7%

57,9%

52,8%

Vir: Program Svit.

Tabela 9: Presejanost glede na spol in statistične regije.

Delež presejanih oseb

Moški

Ženske

Skupaj

Gorenjska

50,9%

59,9%

55,5%

Goriška

53,0%

61,8%

57,3%

Jugovzhodna Slovenija

51,6%

61,6%

56,5%

Koroška

48,8%

58,3%

53,4%

Notranjsko – kraška

49,2%

56,4%

52,7%

Obalno – kraška

43,6%

53,4%

48,5%

Osrednjeslovenska

47,9%

59,8%

54,0%

Podravska

45,4%

55,5%

50,4%

Pomurska

44,6%

54,0%

49,3%

Savinjska

47,1%

57,1%

52,1%

Spodnjeposavska

45,3%

56,3%

50,6%

Zasavska

47,8%

56,8%

52,3%

Slovenija

47,7%

57,9%

52,8%

Vir: Program Svit.

 

d) Delež oseb, pozitivnih na prikrito krvavitev v blatu

Kazalnik prikazuje delež oseb, pozitivnih na prikrito krvavitev v blatu, Tabela 10 in 11. Kazalnik prikazuje delež oseb, ki so imele pozitiven test na prikrito krvavitev v blatu, med vsemi osebami, ki so vrnile testne komplete, ustrezne za analizo. Kazalnik predstavlja delež oseb s potencialno patologijo, ki zahteva dodatne preiskave (npr. kolonoskopijo). Kazalnik je tudi merilo za načrtovanje potrebnega števila kolonoskopij in ustrezno organizacijo zdravstvene službe.

Kazalnik nima jasno uveljavljenih mednarodnih standardov. V prvem krogu vabljenja Programa Svit je bil delež oseb s pozitivnim testom enak 6,2%. Italijanske smernice predlagajo sprejemljiv standard pri prvem testu < 6%, pri naslednjih testih < 4,5%, zaželeni standard pa pri prvem testu < 5%, pri naslednjih testih < 3,5%. Delež oseb s pozitivnim testom je med drugim odvisen tudi od vrste uporabljenega testa na prikrito krvavitev.

Tabela 10: Osebe s pozitivnim testom glede na spol in starostni razred.

Delež oseb s pozitivnim testom

Moški

Ženske

Skupaj

do 54

6,2%

4,1%

5,0%

55-59

7,3%

4,5%

5,8%

60-64

8,4%

5,0%

6,5%

65 – 69

9,6%

6,0%

7,6%

Slovenija

7,6%

4,7%

6,0%

Vir: Program Svit.

 

Tabela 11: Osebe s pozitivnim testom glede na spol in statistične regije.

Delež oseb s pozitivnim testom

Moški

Ženske

Skupaj

Gorenjska

7,7%

4,9%

6,1%

Goriška

7,1%

4,3%

5,6%

Jugovzhodna Slovenija

7,9%

4,6%

6,0%

Koroška

8,2%

5,1%

6,6%

Notranjsko – kraška

7,5%

4,6%

6,0%

Obalno – kraška

6,8%

4,3%

5,5%

Osrednjeslovenska

7,4%

4,7%

5,9%

Podravska

7,7%

5,0%

6,2%

Pomurska

8,3%

5,0%

6,5%

Savinjska

7,5%

4,7%

6,0%

Spodnjeposavska

7,3%

4,8%

5,9%

Zasavska

8,4%

4,8%

6,4%

Slovenija

7,6%

4,7%

6,0%

Vir: Program Svit.

e) Delež oseb, pri katerih se po napotitvi izvede kolonoskopija

Kazalnik prikazuje delež oseb, ki so opravile vsaj eno kolonoskopijo med vsemi osebami, ki so bile pozitivne na prikrito krvavitev v blatu in so bile napotene (naročene) na kolonoskopijo, Tabela 12 in 13. Ta kazalnik v drugem presejalnem krogu presega tako sprejemljiv (> 85%) kot tudi zaželen (> 90%) standard.

Tabela 12: Delež oseb s kolonoskopijo po napotitvi glede na spol in starostni razred.

Delež oseb s kolonoskopijo po napotitvi

Moški

Ženske

Skupaj

do 54

98,4%

99,1%

98,7%

55-59

98,9%

99,5%

99,1%

60-64

98,8%

99,1%

98,9%

65 – 69

99,0%

98,6%

98,8%

Slovenija

98,7%

99,1%

98,9%

Vir: Program Svit.

Tabela 13: Delež oseb s kolonoskopijo po napotitvi glede na spol in starostni razred.

Delež oseb s kolonoskopijo po napotitvi

Moški

Ženske

Skupaj

Gorenjska

99,5%

99,7%

99,6%

Goriška

99,2%

99,4%

99,3%

Jugovzhodna Slovenija

99,0%

99,7%

99,3%

Koroška

98,6%

99,6%

99,0%

Notranjsko – kraška

99,1%

100,0%

99,5%

Obalno – kraška

98,4%

99,7%

99,0%

Osrednjeslovenska

99,2%

99,3%

99,2%

Podravska

97,2%

98,2%

97,6%

Pomurska

97,1%

97,6%

97,9%

Savinjska

99,0%

98,9%

98,9%

Spodnjeposavska

99,2%

99,5%

99,3%

Zasavska

100,0%

100,0%

100,0%

Slovenija

98,7%

99,1%

98,9%

Vir: Program Svit.

f) Delež zapletov po kolonoskopiji

Kazalnik se pripravlja za posamezne vrste zapletov po kolonoskopiji, Tabela 14. Resni zapleti pri kolonoskopiji so nenačrtovani sprejem v bolnišnico, podaljšanje hospitalizacije, nenačrtovani nadaljnji posegi, urgentni posegi ali smrt. Podlaga za opredelitev zapletov je MST (Minimal Standard Terminology) verzija 3.0 in ASGE- klasifikacija. Kazalnik se računa kot količnik med številom zapletov po kolonoskopiju in številom kolonoskopij v poročevalskem obdobju.

Kazalnik je eden od glavnih parametrov za spremljanje kakovosti izvajanja kolonoskopij. Kolonoskopist mora imeti ustrezno znanje, ki mu omogoča, da pravočasno spozna in takoj razreši takojšnji zaplet med presejalno kolonoskopijo. Pri zapletih, ki nastopijo do 30 dni po opravljeni kolonoskopiji je potrebno zbrati medicinsko dokumentacijo iz drugih virov (internisti, kirurgi, osebni izbrani zdravniki).

Tabela 14: Zapleti po kolonoskopiji glede na spol in vrsto zapleta.

Delež presejanih oseb

Moški

Ženske

Skupaj

Krvavitev

0,87‰

0,82‰

0,86‰

Perforacija *

1,14‰

0,00‰

0,64‰

Slovenija

2,03

0,82

1,50

* posledica ene perforacije je bila smrt

Vir: Program Svit.

g) Vrsta in delež odkrite patologije v drugem presejalnem krogu

Podatki o številu najdb za 2.presejalni krog so preliminarni, sajposamezni postopki algoritma Svit in zbiranje podatkov še trajajo.

Tabela 15: Vrsta in delež odkrite patologije

Število

Delež

Karcinom

382

2,7%

Suspektno za karcinom

45

0,3%

Limfom

2

0,0%

Nevroendokrini tumor

6

0,0%

Napredovali adenom

4.406

31,5%

Ne-napredovali adenom

2.727

19,5%

Sesilna serirana lezija

122

0,9%

Hiperplastični polip

774

5,5%

Druge ne-neoplastične najdbe

358

2,6%

Histološki izvid ni vnešen

3

0,0%

Najdbe brez vzorcev za histologijo

3.025

21,7%

Brez najdb

2.119

15,2%

Skupaj

13.950

100%

Vir: Program Svit.

Preliminarno poročilo za 3. presejalni krog

Januarja 2013 se je začel tretji krog presejanja, ki je trajal do konca decembra 2014. Vabljenje v tretji krog je sicer že zaključeno, aktivnosti za povabljene osebe pa bodo potekale še v letu 2015, zato sledeči podatki okvirno prikazujejo potek aktivnosti tretjega kroga do februarja 2015. V Program Svit je bilo povabljenih 501.188 oseb z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Od 499.161 (99,6%) osebe z vročenim vabilom je 289.958 (58,1%) oseb vrnilo podpisano Izjavo o sodelovanju v programu. Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 15.722 (5,4%) oseb.

Komplet testerjev za odvzem dveh vzorcev blata na prikrito krvavitev blata je bil prvič poslan 273.489 osebam. Za analizo primerne vzorce je v centralni laboratorij Programa Svit vrnilo 256.317 (93,7%) oseb, ki so prejele komplet testerjev. Med analiziranimi osebami je imelo 241.125 (94,1%) oseb negativen izvid in 15.192 (5,9%) oseb pozitiven izvid. Presejanih je bilo 256.846 oseb oz. 53,1% povabljene populacije.

Kolonoskopija je bila do 22.5.2015 izvedena pri 14.608 osebah.

Tabela 16 prikazuje vrsto in delež odkrite patologije pri osebah z opravljeno kolonoskopijo znotraj Svita. Po podatkih, razpoložljivih v informacijskem sistemu Svit, je bilo do 22.5.2015 odkritih 328 primerov raka debelega črevesa in danke, 3.847 oseb pa je imelo napredovali adenom, kar predstavlja večje tveganje za nastanek raka. Tabela 16. Vrsta in delež odkrite patologije v 3. presejalnem krogu.

Število

Delež

Karcinom

328

2,2%

Suspektno za karcinom

34

0,2%

Limfom

1

0,0%

Nevroendokrini tumor

13

0,1%

Napredovali adenom

3.847

26,3%

Ne-napredovali adenom

3.604

24,7%

Sesilna serirana lezija

221

1,5%

Hiperplastični polip

910

6,2%

Druge ne-neoplastične najdbe

675

4,6%

Histološki izvid ni vnešen

15

0,1%

Najdbe brez vzorcev za histologijo

3.059

20,9%

Brez najdb

1.901

13,0%

Skupaj

14.608

100,0%

Izzivi za prihodnost

Poleg rednega visoko strokovnega izvajanja postopkov v presejalnem programu so številne aktivnosti namenjene kontroli in izboljševanju kakovosti pri vseh izvajalcih programa presejanja za rak debelega črevesja in danke.

Pomembna naloga programa Svit je tudi ugotavljanje in iskanje možnosti za odpravljanje vzrokov za neodzivnost v program. Temu so namenjene različne evalvacijske in raziskovalne aktivnosti. Rezultati bodo pomembni za bolj ciljano usmerjanje in okrepitev komunikacijskih aktivnosti za prepoznavnost in sprejetost programa v širši javnosti, povečanje podpore v zdravstveni stroki in med različnimi odločevalci. Skupni imenovalec aktivnosti je želja po povečanju celotne odzivnosti v program in posebej povečanje odzivnosti v delih populacije, kjer je odzivnost slabša.

Izziv za program Svit v letu 2015 ostaja spodbujanje zakonodajalcev, da uredijo zakonodajo, ki bo omogočala Programu Svit zbiranje in povezovanje podatkov in podatkovnih zbirk, potrebnih za spremljanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja programa. Program Svit namreč še vedno nima ustrezne zakonske osnove za svoje delovanje, zato je nujno, da Ministrstvo za zdravje in vlada prenovita Zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu in Program Svit ustrezno umestita v novelo zakona.

V letu 2015 tečejo aktivnosti za vključitev ciljne populacije v Program Svit do vključno 74 let starosti.