Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

DORA

Presejanje za raka dojk – program DORA

KRATEK OPIS PROGRAMA

Ime programa: Državni presejalni program za raka dojk – DP DORA.

Vrsta programa: organiziran, populacijski presejalni program.

Leto ustanovitve programa: aprila 2008 so bile v presejalnem programu slikane prve ženske.

Ustanovitelji programa: Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nosilec programa: Onkološki inštitut Ljubljana.

Presejalni interval: dve leti.

Presejalni test: mamografija.

Dodatna diagnostika in zdravljenje v presejanju odkritih sprememb: dodatna mamografija (kompresija, povečava), ultrazvočni pregled dojk, klinični pregled, histološka punkcija, magnetnoresonančno slikanje (MRI), diagnostična operacija, terapevtska operacija, kemoterapija, radioterapija in biološko (tarčno) zdravljenje.

Ciljna skupina prebivalstva: ženske v starosti 50–69 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Izključitvena merila za presejalni pregled so: diagnoza raka dojk, vključno z in situ karcinomi (C50, D05), kadar koli v preteklosti. Program DORA se trenutno izvaja v dveh slovenskih območnih enotah ZZZS – Ljubljanski in Mariborski.

Način vabljenja: vse ženske iz ciljne skupine prebivalstva, za katere ne veljajo izključitvena merila, dobijo na dom osebno vabilo z datumom presejalnega pregleda in podatkom za stik, da se prenaročijo, če jim datum ne ustreza. Če se ženska ne udeleži pregleda, prejme na dom ponovno vabilo. Ženske se na pregled lahko naročijo tudi same po telefonu v klicnem centru programa.

Izvajalci programa: presejalni pregledi se opravljajo v stacionarni enoti na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OIL), v enoti OIL – Trbovlje (Splošna bolnišnica Trbovlje), v dveh mobilnih enotah, v Zdravstvenem domu Ljubljana na Metelkovi, v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca v Mariboru in v Kliničnem centru Maribor. Vsi sodelavci morajo zadostiti standardom za delo v programu in so deležni dodatnega usposabljanja: radiologi, diplomirani radiološki inženirji, medicinske sestre, kirurgi, patologi in administratorji.

Zagotavljanje in nadzor kakovosti: spremljanje kazalnikov kakovosti je omogočeno že od vsega začetka programa in se pripravlja enkrat letno ob koncu tekočega leta. Kazalniki kakovosti so opredeljeni v Evropskih smernicah za zagotavljanje kakovosti (N. Perry, M. Broeders, C. de Wolf, S. Törnberg, R. Holland, L. von Karsa in E. Puthaar (ur.): European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis. Fourth Edition. European Commission. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2006 (ISBN 92-79-01258-4)).

Informacijski sistem programa:  Register DORA je državni presejalni register programa DORA na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Vzpostavljene ima povezave s Centralnim registrom prebivalstva (CRP), Registrom prostorskih enot (RPE) in Registrom raka Republike Slovenije (RRRS). Hrani osebne podatke o ženskah iz ciljne skupine programa ter izvide presejalnih in diagnostičnih pregledov in zdravljenja.

Spletna stran programa: http://dora.onko-i.si/

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI DP DORA

V programu DORA redno opravljamo nadzor nad kakovostjo izvajanja z vnaprej določenimi kazalniki. Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti    (2004) določajo želene in ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti, ki naj bi jih spremljal in dosegal vsak presejalni program za raka dojk.

Na oddelku Epidemiologija in register raka – Register DORA na OIL pripravljamo statistiko presejalnega programa; pripravljamo poročila Programa, izračunavamo kazalnike kakovosti, pripravljamo  podrobnejšo statistiko za notranji nadzor kakovosti programa (statistika po radioloških inženirjih, po radiologih …), opravljamo epidemiološke raziskave.

Udeležba v presejanju

Udeležba v programu DORA pomeni odstotek vseh vabljenih žensk v določenem obdobju, ki so se udeležile presejalnega slikanja. Za uspešnost programa je pomembno, da se slikanja udeleži vsaj 70 % ciljne skupine prebivalstva. Kot je razvidno iz Tabele 1, ta kazalnik v slovenskem presejalnem programu v celoti ustreza tej zahtevi Evropskih smernic.

Tabela 1: Udeležba v programu DORA po presejalnih krogih in Območnih enotah ZZZS  v obdobju od začetka presejanja do konca leta 2014 (za ženske, ki so bile vabljene na slikanje v obdobju 21. 4. 2008 – 31. 12. 2014).

tabela 1

Podatki na dan 26.01.2015

 

Drugi kazalniki kakovosti programa DORA

Tabela 2: Nekateri kazalniki kakovosti programa DORA.

Tabela 4

Podatki na dan 6. 2. 2015.

Program DORA sledi in ustreza vrednostim kazalnikov kakovosti po evropskih standardih. Udeležba žensk v presejanju presega 70 %, na dodatno diagnostiko je napotenih okrog 5 % žensk in tretjina vseh odkritih rakov je velika samo 1 cm ali celo manjša. Izboljšave so potrebne še na področju zdravljenja, namreč naše ženske čakajo na operacijo raka dojk, ki je bil odkrit v presejanju, več kot predpisujejo evropske smernice, torej več kot dva tedna.

Pomembni dosedanji dosežki in izzivi programa v prihodnosti

Program DORA ima že v prvih letih dobro udeležbo in vzbuja veliko zadovoljstvo udeleženk. Ponosni smo, da spadamo med redke evropske države, ki vodijo program strogo po evropskih smernicah. Te določajo kazalnike kakovosti in program DORA jih dosega skoraj v popolnosti.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo tudi med prvimi v Evropi izdelali spletno aplikacijo, ki se povezuje z elektronskimi podatkovnimi zbirkami registra prebivalstva, registra raka, bolnišničnega informacijskega sistema, radiološkega informacijskega sistema in zbirko za arhiviranje mamografskih slik (PACS). Spletna aplikacija DORA tako omogoča podporo procesu vabljenja, slikanja žensk ter odčitavanja mamografskih posnetkov in spremljanje nadaljnjih obravnav.  S pomočjo aplikacije lahko nemoteno spremljamo celoten postopek  obravnave ženske v presejalnem programu od presejalnega testa do zdravljenja.

Aplikacijo DORA uporabljamo tudi za pripravo agregiranih podatkov o presejalnem programu, izračunavanje statističnih parametrov in kazalnikov kakovosti ter pripravo specialnih poročil.

Izzivi za prihodnost

V prihodnje si želimo čim prej vzpostaviti program po vsej Sloveniji in omogočiti presejalni pregled dojk visoke kakovosti vsem ženskam v državi: v ta namen je OIL skupaj z drugimi deležniki programa pripravil serijo treh uvodnih delavnic spomladi 2014 za pripravo Strateškega načrta programa DORA 2015-2020, začasni Strokovni svet programa pa je do februarja 2015 pripravil vsebino načrta s pripadajočimi prilogami (Analiza sedanjega stanja programa, Protokol za izvajalce, Načrt širitve, Časovnica izobraževanja kadrov), v katerih so predvideni vizija, vrednote in cilji programa za naslednjih pet let, odgovornosti posameznih akterjev, zahteve za vključitev stacionalnih presejalnih centrov v program, predvidena časovnica širitve programa na območje celotne Slovenije in prioritetna področja za predvideno obdobje.  Strateški načrt je bil predstavljen Programskemu svetu programa DORA marca 2015. Po pridobitvi uradne potrditve Strateškega načrta programa DORA, ki je predvidena za spomladi 2015, bo OIL kot Upravljalec programa  lahko prešel k nadaljnji implementaciji predvidenih korakov.

Zakon o zbirkah podatkov RS je v pripravi. Že od leta 2007 se trudimo, da bi Register DORA dobil tudi zakonsko podlago. S pomočjo informacijskega pooblaščenca smo pripravili vsebino soglasja za vsako žensko, ki se vključi v program, in tako zadostili pravnim zahtevam pridobivanja osebnih podatkov, pridobili pa smo tudi pozitivno mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.