Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

DPOR 2010 -2015 Dosežki in izzivi

DRŽAVNI PROGRAM ZA OBVLADOVANJE RAKA (DPOR) 2010-2015 – KAJ SMO DOSEGLI IN KAJ SO IZZIVI V BODOČE?

Pomembni dosežki:

 1. Pomembno upadanje incidence raka pljuč pri moških (protikadilski zakoni in ukrepi),  žal povečevanje raka pljuč pri ženskah (porast kajenja pri ženskah).
 2. Kljub višanju starostno standardizirane incidence nižanje umrljivosti. (pri moških višanje inincidence na leto za za 1,3 % in zniževanje umrljivosti za  1,1 %, pri ženskah pa porast incicidence na leto 0,5% in zniževanje umrljivosti za 0,5%).
 3. ZORA: Znižanje incidence raka materničnega vratu za polovico. Raka odkrijemo v zgodnejši fazi, žal to ne velja za bolnice, ki se programa ne udeležujejo.
 4. SVIT: Rak debelega črevesa in danke pri udležencih programa odkrijemo bistveno bolj zgodaj. Pri udležencih programa je le ta omejen na črevo kar pri 70%, prej le pri 15%! Za leto 2011 opažamo prvič upad incidence raka debelega črevesa in danke, ki je najpogostejši rak v RS!
 5. DORA: Izoblikovan program širitve programa DORA po celi Sloveniji s planom in časovnico.
 6. Izdelana mreža onkološke dejavnosti s strani RSK-jev.
 7. Pomembno skrajšanje čakalne dobe na obsevanje.
 8. Vključevanje bolnikov z rakom v klinične raziskave: Pri obravnavi bolnikov z rakom, je izredno pomembno, da neprestano stremimo k izboljšanju izhoda zdravljenja in ponudimo bolniku dodatne možnosti zdravljenja. To zagotavljamo s kliničnimi raziskavami. Ugotavljamo, da 8% bolnikov z rakom  vključujemo v klinične raziskave.
 9. Spletna stran Metulj: Paliativna oskrba ni pomembna le za bolnike z rakom, kjer zdravljenje ni uspešno temveč za vse bolnike. To pomembno področje, kot eno od osnovnih človekovih pravic, je še vedno pri nas zanemarjeno. Zato predstavlja spletna stran Metulj zelo pomembno pomoč tem bolnikom in njihovem svojcem. V letu 2014 je bil organiziran prvi slovenski kongres paliativne oskrbe.
 10. Spletna stran SLORA: Na sletni strani Registra raka Slovenije www.slora.si so vsi podatki o bremenu raka dosegljivi on-line v slovenskem in angleskem jeziku.
 11. Spletna stran DPOR: Na spletni strani www.dpor.si so dosegljivi podatki o tem kako uresničujemo DPOR, zapisniki vseh sej in vsa letna poročila v slovenskem in angleškem jeziku.

Izzivi za naslednje obdobje:

V letošnjem letu je potrebno na podlagi DPOR izoblikovati in sprejeti Akcijski plan DPOR 2016-2020. Med najpomebnejši izzivi, ki jih je potrebno v ta Akcijski plan vključiti po področjih DPOR so:

 1. Spremljanje bremena raka: za izboljšanje kvalitete kazalnikov in zagotavljanja ažurnosti podatkov je nujna vzpostavitev e-registra raka RS, kliničnih registrov (za nekatere pogoste rake) s povezavo z registri presejalnih programov.
 2. Primarna preventiva:
  • Za učinkovitejše preprečevanje raka (in drugih kroničnih bolezni) bi morali sprejeti in uresničevati strategijo in program krepitve zdravja ter zmanjševanje neenakosti za uspeh katerega bi morala biti odgovorna vsa ministrstva.
  • Na področju ceplenja proti HPV je potrebno zaradi nizke precepljenosti povečati aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja tako javnih delavcev kot javnosti.
 3.  Sekundarna preventiva:
  • sprejem zakona o zbirkah podatkov v zdravstvu in prenovljen Pravilnik o organiziranih presejalnih programih.
  • udeležbo v presejalnih programih omogočiti tudi osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
  • Širitev programa DORA po celi Sloveniji po predvideni časovnici.
 1. Diagnostika in zdravljenje:
  • Primarno zdravstveno varstvo: V okviru DPOR 2010-2015 ni bilo večjih premikov na tem izredno pomebnem področju onkološkega zdravstvenega varstva zato je potrebno posvetiti posebno pozornost primarnemu zdravstvenemu varstvu v Akcijskem planu DPOR 2016-2020.
  • Sekundarno/terciarno zdravstveno varstvo
   • akreditacija centrov za zdravljenje raka
   • vzpostavitev 2. radioterapevtskega centra v RS v UKC MB v sodelovanju z OIL in mrežo centrov za sistemsko zdravljenje pogostih rakov.
 2. Raziskovanje:
  • glede na to, da je rak zdravstveni problem št. 1 je potrebno povečati vključevanje bolnikov v klinične raziskave in delež javnih sredstev namenjenih raziskovanju raka.
 3. Rehabilitacija:
  • predstavitev predloga za celostno rehabilitacijo bolnikov z rakom na ZS za zagotavljanje financiranja te dejavnosti.
 4. Paliativna oskrba:
  • Ministrstvo za zdravje mora nacionalni koordinatorici za paliativno oskrbo zagotoviti boljšo podporo za uresničevanje Akcijskega plana paliativne oskrbe. Direktno mora biti povezana z generalnim direktorjem Direktorata na MZ. Zagotoviti je potrebno sredstva za upravljanje tega področja. To je potrebno uresničiti čim prej v nasprotnem primeru bodo vse aktivnosti, ki so bile opravljene in so v teku na tem pomembnem področju ugasnile.