Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Klinične raziskave

KLINIČNE RAZISKAVE (kjer še poteka vključevanje bolnikov)
Šifra Naslov Nosilec Ustanova Št. vključenih v letu 2014
/ Agili – zdravljenje bolnikov z malignim mezoteliomom plevre: Primerjava zdravljenja s cisplatinom in pemetrexetom vs. cisplatinom in gemcitabinom v počasni infuziji, randomizirana raziskava, faza II Viljem Kovač OIL 10
/ Evropska raziskava brahioterapije raka materničnega vratu na podlagi magnetno-resonančnega slikanja Barbara Šegedin OIL 8
/ Randomizirana multicentrična faza III študija o predoperativnem obsevanju po kratkem protokolu, podaljšani predoperativni kemoterapiji in nato operaciji pri bolnikih z rakom danke z visokim tveganjem za lokalno in/ali oddaljeno ponovitev v primerjavi s standardno radio-kemoterapijo, operacijo in eventuelnim sistemskim zdravljenjem Ibrahim Edhemović OIL 4
/ Klinična raziskava faze II za raziskovanje krizotiniba (PF-02341066) pri bolnikih z napredovalimi tumorji s spremembami ALK in/ali MET (»CREATE«), EORTC protocol 90101 (EudraCT number 2011-001988-52) (NCT01524926) Branko Zakotnik OIL 2
/ Vpliv vitamina K1 na ponovno vzpostavitev delovanja receptorja za epidermalni rastni faktor v koži pri bolnikih z metastatskim kolorektalnim rakom, ki se zdravijo z zaviralcem receptorja za epidermalni rastni dejavnik Janja Ocvirk OIL 2
/ Pomen COX-2 inhibicije v prvi liniji zdravljenja razširjenega drobnoceličnega raka pljuč; EUDRACT številka: 2012-001877-94 Mirjana Rajer OIL 3
/ Randomizirana klinična raziskava faze II za ocenjevanje različnih načrtov prejemanja zdravila nab-Paclitaxel pri zdravljenju metastatskega raka dojk (SNAP) Simona Borštnar OIL 3
/ Prospektivna validacija genskega podpisa za napoved uspešnosti zdravljenja zasevkov v pazdušnih bezgavkah z neoadjuvantno kemoterapijo pri bolnicah s HER2 negativnim rakom dojk Janez Žgajnar OIL 4
/ Presejalno testiranje na prisotnost BRAF mutacij pri bolnikih z metastatskim melanomom v Sloveniji Janja Ocvirk OIL 61
/ Randomizirana študija faze III o zdravilu Ganetespib v kombinaciji z zdravilom Docetaxel v primerjavi z učinkovitostjo zdravljenja samo z Docetaxelom pri bolnikih z napredovanim nedrobnoceličnim pljučnim adenokarcinomom Mojca Unk OIL 4
/ EORTC randomizirana raziskava faze II/III predoperativne kemoterapije v primerjavi s predoperativno kemoterapijo pri resektabilnem raku želodca (TOP GEAR) Irena Oblak OIL 3
/ Projekt FAZNI KOT: Je fazni kot nov napovedni dejavnik kliničnega izhoda pri bolnikih zdravljenih v Enoti za intenzivno terapijo (EIT)? Nada Rotovnik Kozjek OIL 0
/ Študija ITAC 3: erlotinib kot monoterapija ali izmenično s citostatsko terapijo pri bolnikih z napredovalim pljučnim rakom z aktivirajočo mutacijo gena za EGFR Matjaž Zwitter OIL 2
/ Zdravljenje jetrnih zasevkov z elektrokemoterapijo; Faza II Serša Gregor, Ibrahim Edhemović OIL 4
/ Predoperativna radiokemoterapija z IMRT – simultanim integriranim dodatkom doze pri lokalno napredovalem karcinomu rektuma (BISER) Jasna But Hadžić OIL 45
 J3-5505  Elektrokemoterapija globoko ležečih tumorjev Gregor Serša OIL 0
/ “Panthera”: A survey of treatment of HER2 positive breast cancer patients – Evidenca obravnave bolnikov s HER2 pozitivnim rakom dojk Erika Matos OIL 80
/ Prospektivni register bolnikov s potrjeno diagnozo adenokarcinoma prostate, ki se kaže kot metastazirani na kastracijo odporni rak prostate Breda Škrbinc OIL 14
/ Evropska baza podatkov elektrokemoterapije-INSPECT Marko Snoj OIL 0
/ Meritve dialektičnih lastnosti jeter in tumorjev v jetrih pri visokih frekvencah in med dovajanjem elektroporacijskih pulzov Gorana Gašljević,      Bor Kos OIL, Fakulteta za Elektrotehniko 0
/ Razširjen dostop do MK-3475 za bolnike z metastatskim melanomom, ki imajo le omejene druge možnosti zdravljenja ali takšnih možnosti nimajo (program sočutne uporabe) Janja Ocvirk OIL 1
/ Evidenca zdravljenja z bevacizumabom  na področju raka debelega črevesa in danke, “eVA”. Janja Ocvirk OIL 168
/ Sočutna uporaba zdravila ibrutinib 140 mg trde kapsule za zdravljenje odraslih bolnikov s ponovitvijo kronične limfocitne levkemije (KLL)/limfoma malih limfocitov (LML) in limfoma plaščnih celic (MCL – mantle cell lymphoma) ali z na zdravljenje neodzivno obliko teh bolezni Barbara Jezeršek Novaković OIL 0
/ Spremljanje plodnosti bolnic/bolnikov zdravljenih zaradi Hodgkinovega limfoma odkritega v obdobju 1999 do 2012, ki so zboleli v starosti pod 40 let Barbara Jezeršek Novaković OIL 113
/ Odprt program sočutne uporabe zdravila nintedanib v kombinaciji z zdravilom docetaksel za zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim pljučnim rakom, napredovalim po enem predhodnem režimu kemoterapije.”  (BI) Št. programa 1199.55) Mojca Unk OIL 3
/ Klinično vrednotenje določitve aktivnosti in koncentracije timidin kinaze pri bolnicah z rakom dojk Gašper Pilko OIL 87
/ Kaj pričakujejo bolnice s primarnim in recidivantnim rakom jajčnikov od vzdrževalnega sistemskega zdravljenja Andreja Gornjec OIL 149
/ Evalvacija inter in intra-frakcijskih premikov pri obsevanju karcinoma prostate z vmat obsevalno tehniko Andrej Breznik OIL 2
/ KAPA-Komunikacija s pacientom kot elemente kakovosti obsevanja na linearnem pospeševalniku Viljem Kovač OIL 41
/ Dvoletno dopolnilno  zdravljenje s peginterferonom alfa-2b v primerjavi z opazovanjem bolnikov z ulceriranim primarnim kožnim melanomom s T(2-4)bN0M0: randomizirana študija III. faze skupine EORTC Melanoma Group Janja Ocvirk OIL 0
/ Ponovitev bolezni pri pacientih s seminomom kliničnega stadija I po dopolnilnem zdravljenju s karboplatinom – značilnosti in izid zdravljenja Breda Škrbinc OIL 0
/ Epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran (ESOKR) Milena Kerin Povšič OIL 0
/ Retrospektivne meritve absorbirane doze pri 3D CRT načrtovanem obsevanju karcinoma pljuč Katja Jerman Vodopivec OIL 0
/ Program sočutne uporabe peroralnega zdravila LDK378 – ceritinib (Zykadia) Tomaž Kompan OIL 0
Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana, multicentrična študija faze 3 z denosumabom kot adjuvantnim zdravljenjem za ženske z zgodnjim stadijem raka dojke in s povečanim tveganjem za ponovitev bolezni (D-CARE) Iztok Takač UKC MB 4
“ARTIST: Ocena trenutnega obvladovanja ravni hemoglobina pri bolnikih z rakom (opredeljenimi trdimi tumorji) s simptomatsko anemijo zaradi kemoterapije, zdravljenih z zdravilom Aranesp® (darbopoetin alfa): neintervencijsko klinično preskušanje pri trdih tumorjih” protokol številka 20101341 verzija protokola 1.0 z dne 17.okt.2011 Iztok Takač UKC MB 9
»PROSPEKTIVNA, NERANDOMIZIRANA, MULTICENTRIČNA, MEDNARODNA, ODPRTA RAZISKAVA FAZE III Z DVEMA KOHORTAMA ZA OCENO VARNOSTI ASISTIRANEGA INJICIRANJA IN SAMOINJICIRANJA SUBKUTANEGA TRASTUZUMABA KOT ADJUVANTNEGA ZDRAVLJENJA PRI BOLNICAH Z OPERABILNIM ZGODNJIM HER2-POZITIVNIM RAKOM DOJKE [raziskava SafeHer]« Iztok Takač UKC MB 5
»Globalna raziskava za oceno dodatka bevacizumaba karboplatinu in paklitakselu pri prvem zdravljenju epitelijskega raka jajčnikov, karcinoma jajcevodov ali primarnega peritonealnega karcinoma«, ROSIA, številka protokola MO22923« Iztok Takač UKC MB 1
Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija za oceno dolgoročne varnosti in učinkovitosti darbepoetina alfa v odmerkih 500 µg enkrat na tri tedne pri bolnikih z anemijo in napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč, ki prejemajo kemoterapijo v več ciklusih. Dušanka Vidovič UKC MB 0
»Multicentrična odprta mednarodna raziskava faze IIIb z enim krakom za oceno varnosti obinutuzumaba samega ali v kombinaciji s kemoterapijo pri bolnikih s predhodno nezdravljeno ali recidivno/refraktarno kronično limfocitno levkemijo«, številka protokola MO28543. Zlatko Roškar UKC MB 3
Randomizirana študija faze III o zdravilu Ganetespib v kombinaciji z zdravilom Docetaxel v primerjavi z učinkovitostjo zdravljenja samo z Docetaxelom pri bolnikih z napredovanim nedrobnoceličnim pljučnim adenokarcinomom Tanja Čufer Klinika Golnik 3
Študija ITAC 3: erlotinib kot monoterapija ali izmenično s citostatsko terapijo pri bolnikih z napredovalim pljučnim rakom z aktivirajočo mutacijo gena za EGFR Tanja Čufer Klinika Golnik 3
Multicentrična raziskava zdravila MPDL32A II. faze z enim krakom pri bolnikih s PD-L1- pozitivnim, lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim rakom pljuč BIRCH Tanja Čufer Klinika Golnik 0

.

KLINIČNE RAZISKAVE (kjer je vključevanje bolnikov zaključeno)
Šifra Naslov Nosilec Ustanova
/ Učinkovitost dopolnilnega zdravljenja raka dojk z docetakselom in doksorubicinom istočasno ali zaporedoma, kateremu sledi kemoterapevtska kombinacija CMF, v primerjavi z učinkovitostjo zdravljenja samo doksorubicinom ali kombinacijo doksorubicina in ciklofosfamida, katerima ponovno sledi kemoterapevtska kombinacija CMF – večcentrična raziskava III.Faze (B.I.G. 2–2098) Simona Borštnar OIL
/ Učinkovitost dopolnilnega zdravljenja raka dojke z letrozolom pri pomenopavznih bolnicah s hormonsko odvisnimi tumorji (pozitivni estrogenski in/ali progesteronski receptorji) – večcentrična raziskava III. Faze IBCSG 18-98 (BIG 1-98) Simona Borštnar OIL
/ TAX GMA 301 (BCIRG 005) Multicentrična randomizirana raziskava faze III, za ugotavljanje učinkovitosti docetaksela v kombinaciji z doksorubicinom in ciklofosfamidom (TAC) v primerjavi z učinkovitostjo doksorubicina in ciklofosfamida, ki jima sledi docetaksel (AC›T), v dopolnilnem zdravljenju operabilnega raka dojk HER2NEU negativnih bolnic s pozitivnimi pazdušnimi bezgavkami Erika Matos OIL
/ BCIRG 006 (TAX GMA 302) Multicentrična randomizirana raziskava III. faze, za primerjavo doksorubicina in ciklofosfamida, ki jima sledi docetaksel (AC→ T) z doksorubicinom in ciklofosfamidom, ki jima sledita docetaksel in trastuzumab (AC›TH), ter z docetakselom, platinovo soljo in trastuzumabom (TCH) v adjuvantnem zdravljenju bolnic s pozitivnimi bezgavkami in visoko ogroženih bolnic z negativnimi bezgavkami z operabilnim rakom dojk, ki ima izražen HER2NEU Erika Matos OIL
/ Faza III, klinična raziskava, ki preučuje vlogo eksemestana in GnRH analoga kot dopolnilnega zdravljenja za predmenopavzne ženske s hormonsko odvisnim rakom dojke (IBCSG 25-02: TEXT) Erik Škof OIL
/ ALTTO – študija optimizacije adjuvantnega zdravljenja z lapatinibom in/ali trastuzumabom; Randomizirana, multicentrična, odprta faza III klinična raziskava dopolnilnega zdravljenja z lapatinibom, trastuzumabom, njunega zaporedja in kombinacije pri bolnikih s HER2/ErbB2 pozitivnim primarnim rakom dojke Erika Matos OIL
/ MINDACT – Z mikromrežno analizo se pri bolezni z negativnimi bezgavkami (po novem z 1-3 pozitivnimi) lahko izognemo kemoterapiji Erika Matos OIL
/ Predoperativno obsevanje s kapecitabinom in bevacizumabom pri lokalno napredovalnem raku danke-CRAB raziskava faze II” št. protokola ML21901 Vaneja Velenik OIL
/ Vpliv farmakokinetičnih in farmakodinamičnih lastnosti Rituksimaba na njegovov klinično učinkovitost pri bolnikih z difuznim velikoceličnim B-limfomom Barbara Jezeršek Novaković OIL
/ Kakovost življenja bolnikov z lokalno napredovalim resektabilnim rakom danke Veneja Velenik OIL
/ SOLE- Raziskava podaljšanja zdravljenjaz letrozolom – Raziskava faze III ocenitve vloge stalnega prejemanja letrozola v primerjavi s prejemanjem letrozola v presledkih, ki sledi predhodni 4- do 6-letni adjuvantni endokrini terapiji pomenopavznih žensk z zgodnjim hormonsko odvisnim rakom dojk s pozitivnimi bezgavkami Simona Borštnar OIL
/ Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana, multicentrična študija faze 3 z denosumabom kot adjuvantno zdravljenje za ženske z rakom dojke v zgodnjem stadiju z velikim tveganjem za ponovitevbolezni (D-CARE). Simona Borštnar OIL
/ Faza 3 randomizirana, dvojno- slepa študija s tedenskim odmerkom zdravila Paclitaxel plus AMG 386 ali placebo pri ženskah z epitelnimi jajčniki, ki so ponovljivo delno občutljivi ali odporni na platino, s primarnim peritonalnim rakom ali z rakom na jajcevodih Olga Cerar OIL
/ Globalna raziskava za oceno dodatka bevacizumaba karboplatinu in paklitakselu pri prvem zdravljenju epiteljiskega raka jajčnikov, karcinoma jajcevodov ali primarnega peritonealnega karcinoma (MO22923) – ROSIA Olga Cerar OIL
/ Raziskava faze I-II: lapatinib in docetaksel za neoadjuvantno zdravljenje HER2 pozitivnega raka dojk Klinična raziskava faze I-II z lapatinibom in docetaxelom za neoadjuvantno zdravljenje lokalno napredovalega/vnetnega ali velikega operabilnega raka dojk (10054) LAPATAX Erika Matos OIL
/ Primerjava C reaktivnega proteina, prokalcitonina, razmerja nevtrofilci/limfociti in levkocitne površinske molekule CD64 kot zgodnjih napovedovalcev okužbe po operacijah karcinoma debelega črevesa in danke Milena Kerin Povšič OIL
/ Retrospektivna analiza rezultatov zdravljenja pri bolnikih s ponovljenim ali metastatskim rakom glave in vratu – analiza zdravljenja s tedensko kemoterapijo po shemi docetaxel, cisplatin, 5-fluorouracil (TCF) Cvetka Grašič Kuhar OIL
/ Register vzorcev zdravljenja bolnikov z metastatskim, proti kastraciji odpornim rakom prostate (mKORP), ki jim je bolezen napredovala med zdravljenjem s shemo na podlagi docetaksela ali po takšnem zdravljenju – PROXIMA Boštjan Šeruga OIL
/ Odprta, multicentrična raziskava razširjenega dostopa do zdravila RO5185426 pri bolnikih z metastatskim melanomom MO25515-BRAF Janja Ocvirk OIL
/ Imunohistokemični in genetski markerji pri glioblastomu multiforme Uroš Smrdel OIL
/ Multicentrična raziskava zdravila MPDL3280A II. faze z enim krakom pri bolnikih s PD-L1-pozitivnim, lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim rakom pljuč)-BIRCH Matjaž Zwitter OIL
/ Mednarodna klinična študija CONVERT: Klinična študija 3. faze z naključnim izborom med dvakrat dnevnim ali enkrat dnevnim obsevanjem, oboje s sočasno kemoterapijo s cisplatinom in etoposidom pri bolnikih z omejeno razširjenostjo drobnoceličnega pljučnega raka Matjaž Zwitter OIL
/ Identifikacija moških z dedno ogroženostjo za raka prostate: Usmerjeno presejanje pri nosilcih mutacij BRCA1/2 in kontrolnih osebah- Raziskava IMPACT Janez Žgajnar OIL
/ Primerjava dveh shem zdravljenja napredovalega ne-drobnoceličnega raka pljuč za bolnike v stanju zmogljivosti who 2 – STOG 10 Matjaž Zwitter OIL
/ Kasne posledice pooperativne radioterapije pri bolnikih s karcinomom želodca Irena Oblak OIL
/ Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojke na zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom Erika Matos OIL
/ Dvojno slepa, s placebom kontrolirana randomizirana študija faze II, ki ima namen oceniti učinkovitost in varnost profilaktične uporabe doksiciklina z/ali brez kreme z vitaminom K pri bolnikih z mCRC, ki se v prvi liniji zdravijo z Erbituxom in FOLFIRIjem (E-VITA študija) Janja Ocvirk OIL
/ Sprejemljivost dodatnega obsevanja medeničnih bezgavk prikazanih s PET CT pri karcinomu prostate (raziskava faze 1-2) Borut Kragelj OIL
/ Uvodna kemoterapija, predoperativna radiokemoterapija, dopolnilna kemoterapija, operacija in pooperativna kemoterapija lokalno in/ali področno napredovalega raka danke – OIGIT 5-01 raziskava faze II Vaneja Velenik OIL
/ Randomizirana raziskava faze IIIb za primerjavo vzdrževalnega zdravljenja s subkutanim rituksimabom do napredovanja, zgolj z opazovanjem pri bolnikih z recidivnim ali refraktarnim indolentnim ne-Hodkinovim limfomom, ki so dokončali in so se odzvali na indukcijsko imunokemoterapijo na podlagi rituksimaba ter uvodno 2-letno vzdrževalno zdravljenje s subkutanim rituksimabom (št. protokola: MO25455); EudraCT št: 2010-023407-95 Barbara Jezeršek Novaković OIL
/ LUX-Breast 1: Odprta, randomizirana raziskava faze III zdravljenja s kombinacijo preskušanega zdravila BIBW 2992 in vinorelbina v primerjavi s kombinacijo trastuzumabain vinorelbina pri bolnicah z metastatskim rakom dojke s prekomerno izraženim HER2, pri katerih eno predhodno zdravljenje s trastuzumabom ni bilo uspešno Cvetka Grašič Kuhar OIL
/ Randomizirana, multicentrična, dvojno slepa, s placebom kontrolirana primerjava kemoterapije v kombinaciji s trastuzumabom in placebom ter kemoterapije v kombinaciji s trastuzumabom in pertuzumabom kot adjuvantnega zdravljenja pri bolnikih z operabilnim, HER 2 pozitivnim primarnim rakom dojk–APHINITY (BIG 4-11/BO25126/TOC4939G) Simona Borštnar OIL
/ Randomizirana multicentrična raziskava pospešene frakcionirane radioterapije z ali brez hipoksičnega radiosenzibilizatorja nimorazola v zdravljenju ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (z oznako IAEA HypoX CRP E.3.30.30) Primož Strojan OIL
/ Genetsko svetovanje, BRCA 1/2 status in kliničnopatološke značilnosti pri bolnicah mlajših od 45 let z epitelnim rakom jajčnikov Marko Hočevar OIL
/ Odprta multicentrična raziskava faze II z enim krakom za oceno varnosti vismodegiba (GDC-0449) pri bolnikih z lokalno napredovalim ali metastatskim bazalnoceličnim karcinomom-STIVIE Janja Ocvirk OIL
/ Nerandomizirana multicentricna raziskava trastuzumabemtanzina (T-DM1) pri bolnicah s HER2-pozitivnim, lokalno napredovalim ali metastatskim rakom dojke, ki so predhodno prejemale zdravljenje anti-HER2 in kemoterapijo-KAMILLA Simona Borštnar OIL
/ Pogostost in napovedna vrednost mutacij v genih VHL, KRAS, BRAF, PIK3CA in PTEN za odgovor na zdravljenje z zaviralci mTOR pri bolnikih z rakom ledvičnih celic »GEN-TOR« Srdjan Novaković OIL
/  EORTC 10994/BIG 1-00 (p53 study)-Prva prospektivna večcentrična raziskava o napovedni vrednosti p-53, določenega s funkcionalnim testom na glivah, za odgovor na kemoterapijo s taksani ali brez njih, pri bolnicah z lokalno napredovalim – vnetnim rakom dojke ali pa večjim operabilnim rakom dojke Erika Matos OIL
/ Onkološko genetsko svetovanje pri ženskah z večjo ogroženostjo z rakom dojk in jajčnikov: znanje, pričakovanja in odnos Mateja Krajc OIL
/ Multicentrična odprta raziskava (z eno skupino) pertuzumaba v kombinaciji s trastuzumabom in taksanom za prvo linijo zdravljenja bolnic s HER2-pozitivnim napredovalim (metastatskim ali ob lokalni ponovitvi) rakom dojke, številka protokola: MO28047-PERUSE Erika Matos OIL
/ Retrospektivna analiza molekularnih razlik ugotovljenih z različnimi tehnologijami pred pričetkom in po koncu kemoterapije na tumorskih vzorcih pacientk, ki so sodelovale v translacijski raziskavi  EORTC 10994/BIG 1-00 in z zdravljenjem niso dosegle popolnega patološkega odgovora Erika Matos OIL
/ Uporaba 8% kapsaicinskega obliža (QUTENZA) za zdravljeje bolnikov s periferno nevropatsko bolečino v standardni klinični praksi v ambulantah za zdravljenje bolečine v Sloveniji) – DOLORIS Slavica Lahajnar OIL
/ Genetski označevalci raka Huerthlejevih celic ščitnice Nikola Bešić OIL
/ Retrospektivna študija vpliva obsevanja vratu in zdravljenja s citostatiki na potek bolezni pri bolnikih s T3 in T4 diferenciranim rakom ščitnice Nikola Bešić OIL
/ Verovalna bezgavka / AMAROS, EORTC 10981 Marko Snoj OIL
/ Dvojno slepa, randomizirana študija faze III vzdrževalne terapije s Pazopanibom v primerjavi s placebom pri NSCLC pacinetih, pri katerih ni prišlo do progresa po prvi liniji kemoterapije MAPPING Tanja Čufer Klinika Golnik
/ Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija za oceno varnosti in učinkovitosti darbepoetina alfa v odmerkih 500 µg enkrat na 3 tedne pri bolnikih z anemijo in napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč, ki prejemajo kemoterapijo v več ciklusih Nadja Triller Klinika Golnik
/ Randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana multicentrična študija tretje faze, ki vrednosti varnost in učinkovitost Anamorelina HCI pri bolnikih z NSCLC – C – ROMANA 1 (osnovna raziskava) po protokolu številka HT-ANAM-301 (Anamorelin HCI) za zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka – kaheksije (NSCLC – C) in dvojna slepa podaljšana raziskava – ROMANA 3 po protokolu HT-ANAM-303 Tanja Čufer Klinika Golnik
/ Razvoj orodij za optimizacijo peroralnega odmerka etopozida pri zdravljenju bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom (ETO) Tanja Čufer Klinika Golnik
/ Pomen COX-2 inhibicije v prvi liniji zdravljenja razširjenega drobnoceličnega raka pljuč (COX-2) Tanja Čufer Klinika Golnik